Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 126/23.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΜΑΩ46ΜΧΠΚ-ΘΚΧ) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
  2. Το από 11.01.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής  των αιτήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  3. Την από 20.01.2023 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την Έγκριση του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αριθμ. Πρωτοκ. ΕΞ ΥΣΥΠ 126/23.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

 

6ΘΕΥ46ΜΧΠΚ-63Γ Απόσπασμα 1ου θέματος Πρακτικού.pdf

Download
 
 
DATE OF PUBLICATION
Jan 23, 2023
TAGS
SHARE
 

6ΘΕΥ46ΜΧΠΚ-63Γ Απόσπασμα 1ου θέματος Πρακτικού.pdf

Download
 
 

Quick Search

Search below!