Απόφαση Ματαίωσης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 23/06/2023 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: Ψ46046ΜΧΠΚ-Π4Δ)
  2. Την υπ. αρ. 2/2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012990537)
  3. Την από 08/08/2023 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: Ρ30Ρ46ΜΧΠΚ-ΜΤΝ)

ανακοινώνει:

τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ “ΠΕΔΙΟN ΑΡΕΩΣ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012990537, ΕΣΗΔΗΣ: 197139).


DATE OF PUBLICATION
Aug 8, 2023
SHARE

Quick Search

Search below!