Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 23/02/2023 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: 67Θ246ΜΧΠΚ-ΛΦΔ)
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 199/24.02.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Γ8Δ46ΜΧΠΚ-Α4Τ) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με 9 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της ως κάτωθι Προγραμματικής Σύμβασης με:

  • Τον Δήμο Αμαρουσίου για την παροχή υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Ωρίμανση έργων ανάπλασης στις περιοχές Ψαλιδίου, Αγίου Θωμά και Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αμαρουσίου»


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων Προσφοράς: 02 Μαρτίου, 2023 και ώρα 16:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία διευκρινήσεων:  28 Φεβρουαρίου, 2023 και ώρα 13:00μ.μ.

 

6Γ8Δ46ΜΧΠΚ-Α4Τ_ΣΜΕ15.pdf

Download
 
 
 

Παραρτήματα.pdf

Download
 
 
DATE OF PUBLICATION
Feb 24, 2023
SHARE
 

6Γ8Δ46ΜΧΠΚ-Α4Τ_ΣΜΕ15.pdf

Download
 
 
 

Παραρτήματα.pdf

Download
 
 

Quick Search

Search below!