Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 199/24.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Γ8Δ46ΜΧΠΚ-Α4Τ) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
  2. Το από 06.03.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής  των αιτήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  3. Την από 09.03.2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΚ4Λ46ΜΧΠΚ-ΒΜΥ) της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την Έγκριση του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αριθμ. Πρωτοκ. ΕΞ ΥΣΥΠ 199/24.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

 

ΨΚ4Λ46ΜΧΠΚ-ΒΜΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ 3ο.pdf

Download
 
 
DATE OF PUBLICATION
Mar 10, 2023
TAGS
SHARE
 

ΨΚ4Λ46ΜΧΠΚ-ΒΜΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ 3ο.pdf

Download
 
 

Quick Search

Search below!