Μελέτη για την Ανάπτυξη & Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική ξεκινάει μελέτη με στόχο την οργανωμένη και τεχνοκρατική παρακολούθηση της Αγοράς Εργασίας σε Περιφερειακό Επίπεδο.


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, και εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 αναλαμβάνει τη μελέτη για την οργανωμένη και τεχνοκρατική παρακολούθηση της Αγοράς Εργασίας σε Περιφερειακό Επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της χάραξης πολιτικών για την απασχόληση, παρέχοντας πληροφορίες, αναλύσεις και γνώση σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών.

Το έργο στοχεύει να ενισχύσει την Περιφέρεια Αττικής με έναν στρατηγικού χαρακτήρα, τεχνοκρατικό μηχανισμό διαρκούς παρακολούθησης του παραγωγικού συστήματος και της αγοράς εργασίας που θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται, θα αναλύει και θα συνθέτει έγκυρα δεδομένα, για τον εντοπισμό τάσεων και δυναμικών σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ανά επάγγελμα και κλάδο δραστηριότητας, όπως και για την ανάπτυξη και εμπλουτισμό των δεξιοτήτων μέσω κατάλληλων προγραμμάτων και εργαλείων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, μέσω της μελέτης θα γίνει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με εθνικούς και περιφερειακούς μηχανισμούς που ήδη λειτουργούν για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώνουν, με βάση τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές παρακολούθησης των μεγεθών στις αγορές εργασίας.

Παράλληλα, θα χαρτογραφηθούν οι φορείς που κάνουν χρήση των δεδομένων ώστε να διαπιστωθούν οι πληροφοριακές τους ανάγκες και τα πιθανά κενά στην πληροφορία ενώ έμφαση θα δοθεί στις πληροφοριακές ανάγκες των φορέων με αρμοδιότητα τη χάραξη πολιτικών απασχόλησης και πολιτικών για την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης θα τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα ανάπτυξης και λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Παρατηρητήριο Απασχόλησης) στην Περιφέρεια Αττικής, και θα προσδιοριστεί το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης και μεθόδου λειτουργίας του Μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις εγχώριες και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Ως αποτέλεσμα της μελέτης θα σχεδιαστεί ο οδικός χάρτης, το επιχειρησιακό σχέδιο, για τη στρατηγική δικτύωσης του Μηχανισμού με το παραγωγικό σύστημα και τους παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς άσκησης πολιτικής για την απασχόληση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η συγκεκριμένη μελέτη, με την ανάπτυξη και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού, θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Αττικής που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

H μελέτη υλοποιείται από τη Νέα Μητροπολιτική Αττική, στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027» (Κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5145430), που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

DATE OF PUBLICATION
Mar 9, 2022
TAGS
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!