Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» αναλαμβάνει 6 Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027


Ένταξη της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», σε χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020.


Με την ένταξη της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Π.Π. 2021-2027», προχωράει η υλοποίηση έξι (6) μελετών για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. Η Πράξη, με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, πρότεινε την υλοποίηση των εν λόγω μελετών στην Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) και κατόπιν αξιολόγησης της πρότασης, η Πράξη εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με την υπ’ αριθ. 3332/10-11-2021 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής.

Οι μελέτες αφορούν σε έξι (6) κομβικούς τομείς της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την επόμενη περίοδο, και ειδικότερα:

  1. Την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός της Περιφέρειας Αττικής και τη δημιουργία υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

  2. Τον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων για την κάλυψη των αναγκών αυτών με τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδοτικό.

  3. Την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών παρέμβασης.

  4. Τη δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, ως ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και υποστήριξης της χάραξης και άσκησης κατάλληλων πολιτικών.

  5. Τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας για την υποστήριξη του ευρύτερου τομέα των Πολιτισμικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, που αποτελεί κλάδο προτεραιότητας για την Περιφέρεια Αττικής με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

  6. Την εκπόνηση οδικού χάρτη για τη δημιουργία και λειτουργία Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO) σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την ολοκληρωμένη διακυβέρνηση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής και την επίτευξη συνεργειών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στόχος της Πράξης και των έξι μελετών, είναι να οδηγήσουν σε ώριμες προτάσεις παρεμβάσεων που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», θα προχωρήσει στη διαδικασία υλοποίησης της Πράξης, με βάση τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και τους κανόνες διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 


DATE OF PUBLICATION
Nov 19, 2021
TAGS
SHARE

News

Dec 18, 2023
Dec 18, 2023

Results of a Cycling Route Study on Iera Odos

The design of the Cycling Route on Iera Odos financed by the Green Fund has been completed. 

News

Oct 4, 2023
Oct 4, 2023

A great celebration of culture, ecology and sustainability in Attica Land

Seven innovative actions, musical events, workshops, gastronomic experiences and experiential workshops make up the valuable account of the 1st Attica Gaia Festival 2023 | New Thesmoforia.

News

Oct 2, 2023
Oct 2, 2023

Experiential Educational Workshops

The cycle of educational workshops for young and old at the Center of the Earth, in the "Antonis Tritsis" metropolitan park, for the entire week of 09/16 - 24/09 of the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia has been completed.

News

Sep 29, 2023
Sep 29, 2023

Tradition & Attica Land

A celebration dedicated to the Land of Attica, our folk tradition and the flavors of our land.

News

Sep 27, 2023
Sep 27, 2023

Attica Molecular Mixology | Original molecular cocktails for the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

A unique experience with original molecular cocktails was presented on Sunday 24 September 2023,
at MoMix Bar in Kerameikos.

News

Sep 25, 2023
Sep 25, 2023

Physis Gaia Project | A magical night in the city park

A unique night was experienced on Saturday at the Areos Field, with the Physis Gaia Project, in a magical landscape in our favorite park of the city. Evridiki and Ada Athanasopoulou sang unique songs and got the audience going!

News

Sep 21, 2023
Sep 21, 2023

The Hellenic Chamber of Hotels presented the Greek Breakfast of Attica at the Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia

The “Gaia Festival of Attica – New Thesmoforia” welcomed the innovative “Greek Breakfast” at a special event in the Athenian Riviera, in Alimos.

News

Sep 19, 2023
Sep 19, 2023

New Thesmoforian Workshop

The environment, the effects of the climate crisis and the products of Attica’s land were put at the forefront of a “fruitful” workshop presented at the Old Parliament Megaron.

Quick Search

Search below!