Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση των Νήσων της Αττικής


Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης για τα Νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής.


Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2027), και ειδικότερα για τον Στόχο Πολιτικής 5, στον πυρήνα του σχεδιασμού για την Αττική βρίσκεται η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της αστικής μητροπολιτικής περιοχής της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ, τους τομείς αναπτυξιακού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας, αλλά και τις συνέπειες της πανδημίας στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης στην Αττική, με κάλυψη των αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων. Ως εκ τούτου, μία από τις προτάσεις για θεματικές ΟΧΕ στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021 – 2027, έχει να κάνει με την ανάπτυξη και διασύνδεση του νησιωτικού συμπλέγματος της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, που περιλαμβάνει τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς και τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας και της ταυτότητας της Αττικής. Παρουσιάζει δε σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες σε κρίσιμους τομείς για την οικονομία της Περιφέρειας, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η πρωτογενής παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού. Επιπροσθέτως, η Περιφερειακή Ενότητας Νήσων είχε μείνει εκτός χωρικού σχεδιασμού για το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020.

Η μελέτη, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την προετοιμασία της ολοκληρωμένης πρότασης θα βασιστεί στους παρακάτω άξονες:

  • Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και κοινωνικό-οικονομική ανάλυση των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
  • Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε ζητήματα τοπικής οικονομίας, υποδομών, φυσικού, αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και καθημερινότητας και ποιότητας ζωής.
  • Ο προσδιορισμός περιοχών που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να εμφανίσουν ειδική αναπτυξιακή δυναμική.
  • Ο εντοπισμός περιοχών με στοιχεία υποβάθμισης, δηλαδή με έντονα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
  • Η ανάλυση ειδικότερων ζητημάτων όπως η φέρουσα ικανότητα των νησιών, οι επιδράσεις των μετακινήσεων και του τουρισμού (π.χ. κρίσιμο θέμα επάρκειας υποδομών προκύπτει από τη σημαντική αυξομείωση του πληθυσμού στην Αίγινα τα Σαββατοκύριακα και τους καλοκαιρινούς μήνες), οι ενεργειακές και μεταφορικές ανάγκες κ.ο.κ.
  • Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση ανάδειξης, ανάπτυξης και διασύνδεσης των νησιών της Αττικής, και της δυνατότητας αξιοποίησης του εργαλείου των ΟΧΕ.

Παράλληλα, η μελέτη έρχεται να καταγράψει δράσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της ΟΧΕ, να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, να καθορίσει τα στοιχεία που θα χρειαστούν στον μετασχηματισμό των νησιών, σε ενεργειακό, περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό και τουριστικό επίπεδο.

Επίσης, η μελέτη θα καθορίσει τις συνέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο χρηματοδοτικά εργαλεία και πόροι, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 3, 2022
Status
Program
NEW METROPOLITAN ATTICA S.A.
SHARE

0101
0101

Strategic Development of Attica Islands

0202
0101

Consultation on Attica Islands ITI

For the Islands of the Region of Attica, an integrated spatial planning strategy is being formulated, which will address the challenges and issues of the specific spatial unit as a whole.

0303
0101

Integrated Territorial Investments

0404
0101

12 Strategic Specialization Studies

Blog

Apr 21, 2022
Apr 21, 2022

Small excursions in Aegina

Six reasons that make Aegina a popular destination for short getaways in the blue waters of the Argosaronic Sea.

News

Apr 4, 2022
Apr 4, 2022

Work Meeting with the Municipalities of the Attica Islands

The discussion focused on the recent developments regarding the proposals to be submitted for Attica Islands ITI between the all the institutions involved.

Blog

Mar 21, 2022
Mar 21, 2022

Hydra | Glorious & Noble

Let's get to know one of the most emblematic Attica Islands.

News

Nov 30, 2021
Nov 30, 2021

The Study of the Development Organization will highlight development opportunities and prospects for the Attica Islands

New Metropolitan Attica, in collaboration with the respective institutions, will prepare a study to record the challenges, needs, and development opportunities of Attica Islands.