12 Στρατηγικές Μελέτες Εξειδίκευσης Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων


Υλοποίηση της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική» (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430). 

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική» έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση 12 μελετών και στρατηγικών σχεδίων για την ωρίμανση, την επιτάχυνση και την υλοποίηση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ρόλου της ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι μελέτες που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης αφορούν σε κομβικούς τομείς της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και ειδικότερα:

 1. Επιχειρηματικότητα: σχέδιο εξειδίκευσης των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια και δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας Αττικής.
 2. Στρατηγική Ψηφιακής Μετάβασης 2024 – 2030: προώθηση της ψηφιακής μετάβασης της οργάνωσης, της λειτουργίας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Οργανισμός Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού Αττικής (DMMO): εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου, business plan και οδικού χάρτη για τη δημιουργία και λειτουργία DMMO σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την ολοκληρωμένη διακυβέρνηση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής και την επίτευξη συνεργειών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 4. Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές και τη διατύπωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της και την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
 5. Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και υποστήριξη της χάραξης και άσκησης κατάλληλων πολιτικών.
 6. Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας για την υποστήριξη του ευρύτερου τομέα των Πολιτισμικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, στο πρώην Λυσσιατρείο.
 7. Κέντρο Καινοτομίας Αγροδιατροφής Αττικής: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής.
 8. Ηλεκτροκίνηση: δημιουργία υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 9. Ενεργειακές Κοινότητες: προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και σχεδιασμός αξιοποίησης του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων.
 10. Ενεργειακή Μετάβαση Νήσων Αττικής: μελέτη σκοπιμότητας και προϋποθέσεων για την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Περιφέρειας Αττικής.
 11. Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων στο Σχολείο: ανάπτυξη προγράμματος και υλικού επιμόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και την υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής.
 12. Εξειδίκευση Κλιματικής Ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής με ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, εξειδίκευση των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στον τομέα ενώ περιλαμβάνει τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πρότυπων εκθέσεων (case studies) για επιλεγμένα έργα της Περιφέρειας, με στόχο την πιλοτική εκτίμηση της κλιματικής ανθεκτικότητάς τους.
0101
1212

ATTICA REGION ENTREPRENEURSHIP CENTER

0202
1212

DIGITAL TRANSITION OF THE ATTICA REGION

0303
1212

STUDY OF DMO

0404
1212

CARRYING CAPACITY STUDY OF THE ATTICA REGION

0505
1212

LABOUR MARKEK MONITORING MECHANISM

0606
1212

CENTER FOR CREATIVE ECONOMY AND CULTURE 

0707
1212

AGRI – FOOD SECTOR STUDY

0808
1212

PROMOTION OF ELECTROMOBILITY

0909
1212

Study Of Energy Needs

1010
1212

ENERGY TRANSITION OF ATTICA’S ISLANDS

1111
1212

RISK MANAGEMENT IN SCHOOLS

1212
1212

CLIMATE RESILIENCE OF THE ATTICA REGION