Έξι Μελέτες σε Σημαντικούς Αναπτυξιακούς Πυλώνες της Αττικής


Υλοποίηση τηςΠράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική» (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430), με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική» προχωρά με σχέδιο σε σημαντικές δράσεις,όπως η εκπόνηση μελετών και η υποστήριξη στον σχεδιασμό, την ωρίμανση, την επιτάχυνση και την υλοποίηση έργων, στο πλαίσιο του ρόλου της ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου, τόσο της Περιφέρειας Αττικής όσο και των Δήμων, και ευρύτερα των φορέων της Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης, λειτουργώντας συνεργατικά, συνθετικά και στρατηγικά για την επίτευξη των στόχων τους.

Οι μελέτες που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης αφορούν σε έξι (6) κομβικούς τομείς της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την επόμενη περίοδο, και ειδικότερα:  

  • Την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός της Περιφέρειας Αττικής και τη δημιουργία υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 
  • Τον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων για την κάλυψη των αναγκών αυτών με τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδοτικό. 
  • Την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών παρέμβασης. 
  • Τη δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, ως ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και υποστήριξης της χάραξης και άσκησης κατάλληλων πολιτικών. 
  • Τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας για την υποστήριξη του ευρύτερου τομέα των Πολιτισμικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.
  • Την εκπόνηση οδικού χάρτη για τη δημιουργία και λειτουργία Δομής Διαχείρισης Προορισμού (DMO) σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την ολοκληρωμένη διακυβέρνηση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής και την επίτευξη συνεργειών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
0101
0606

PROMOTION OF ELECTROMOBILITY

0202
0606

Study Of Energy Needs

0303
0606

ATTICA REGION ENTREPRENEURSHIP CENTER

0404
0606

SOCIAL CARE & SUPPORT

0505
0606

CENTER FOR CREATIVE ECONOMY AND CULTURE 

0606
0606

STUDY OF DMO