Ιδρυση του Οργανισμου


Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», αποτελεί Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, που ιδρύθηκε με τις υπ’ αριθ. 280/2020 και 281/2020 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Η ίδρυση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έγινε αξιοποιώντας τις προβλέψεις των Νόμων 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α/11.03.2020) και 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α/30.05.2020), καθώς και των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες (ν. 4548/2018), ώστε να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Αττικής, και να συμβάλλει στην προώθηση των ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων της.  


Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!