ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (website) https://www.developattica.gr (o «Ιστότοπος»). Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του διαδικτυακού ιστότοπου https://www.developattica.gr

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός με την επωνυμία «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.), ως Διαχειριστής του Ιστοτόπου (ο «Διαχειριστής») δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή και να διαμορφώνει ειδικούς ή συμπληρωματικούς – πρόσθετους όρους χρήσης για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του Ιστοτόπου, για τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης θα ενημερώνεται πριν την είσοδό του στο εν λόγω τμήμα ή πριν τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί πρόσθετοι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στο Διαχειριστή και στον επισκέπτη/χρήστη του συγκεκριμένου Ιστοτόπου.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των ιστοσελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Οι επισκέπτες/χρήστες πλοηγούμενοι στον Ιστότοπο ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτού τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους εν λόγω Όρους Χρήσης.

Ο παρών Ιστότοπος ανανεώνεται διαρκώς. Η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον συγκεκριμένο Ιστότοπο είναι ακριβείς κατά τον χρόνο ανάρτησης ή/και τροποποίησής τους. Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή/και ελλείψεις στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ρητώς απαγορεύεται η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου με σκοπό: α) την παράνομη δραστηριότητα β) την παραβίαση διεθνών και εθνικών νόμων, ρυθμίσεων και κανόνων, γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή του Ιστοτόπου ή τρίτων, δ) την προσκόμιση παραπλανητικών ή  δόλιων πληροφοριών, ε) την προσβολή, δυσφήμηση, παρενόχληση, βλάβη ή διάκριση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία, στ) τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ζ) την αποστολή spam, phish, pharm ή την αποστολή ιών ή κακόβουλων κωδίκων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου, η) την άσεμνη ή ανήθικη δραστηριότητα. Η Νέα Μητροπολιτική Αττικής Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για τερματισμό πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο από επισκέπτη/χρήστη που παραβιάζει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω απαγορεύσεις. Εάν παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικούς συνδέσμους ή εξωτερικό περιεχόμενο μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, ο Διαχειριστής δε φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τις λοιπές λειτουργίες των εξωτερικών αυτών συνδέσμων.  

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε άλλο κανόνα δικαίου ή/και πρακτική ή/και διαδικασία η οποία έχει ορισθεί και τεθεί σε ισχύ από το Διαχειριστή.  

Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημίες που μπορεί να προκληθούν στον παρόντα Ιστότοπο ή σε τρίτους, ανεξαρτήτως της αιτίας, του είδους και του ονόματος αυτών, όταν οι ζημίες προκύπτουν ως συνέπεια, άμεση ή έμμεση, από τη μη τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης από μέρους του.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. λαμβάνει όλα τα εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται στην εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται από τον επισκέπτη/χρήστη αυστηρά για λόγους επικοινωνίας και δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στον ιστότοπο θα τυγχάνουν αποκλειστικά και μόνον νόμιμης επεξεργασίας, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Δεν πρέπει να αποστέλλετε ευαίσθητα ή απόρρητα στοιχεία στον παρόντα Ιστότοπο εκτός εφόσον αποστέλλονται σε αναγνωρισμένες ασφαλείς εφαρμογές. Ο Διαχειριστής δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες που εστάλησαν μέσω μη ασφαλών εφαρμογών.

5. COOKIES

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, εικονοστοιχεία παρακολούθησης και σχετικές τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα μας και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες/σελίδες του συγκεκριμένου Ιστοτόπου, για στατιστικούς σκοπούς και προκειμένου να αναγνωρίσουμε τα θέματα εκείνα που είναι χρήσιμα ή δημοφιλή, η για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του με τέτοιον τρόπο ώστε να ενημερώνεται για την χρήση cookies σε ορισμένες υπηρεσίες ή να απενεργοποιεί την χρήση τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την χρήση τους, είναι πιθανόν να παρεμποδίσετε την εμπειρία σας.

Ορισμένα cookies στον παρόντα Ιστότοπο είναι απαραίτητα για την περιήγηση σας. Χωρίς τα cookies αυτά, πιθανόν κάποιες υπηρεσίες, να μη μπορούν να σας παρασχεθούν.

Ορισμένα cookies στον παρόντα Ιστότοπο συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του Ιστοτόπου, για παράδειγμα ποιες σελίδες οι επισκέπτες/χρήστες επισκέπτονται συχνότερα. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν πληροφορίες αναγνωριστικές του επισκέπτη/χρήστη. Χρησιμοποιούνται μόνον για τη βελτίωση του συγκεκριμένου Ιστοτόπου.

Ορισμένα cookies στον παρόντα Ιστότοπο του επιτρέπουν να αναγνωρίζει τις επιλογές του επισκέπτη/χρήστη (όπως π.χ. το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή του). Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά μπορούν να ανωνυμοποιηθούν και δε δύνανται να αναγνωρίσουν τη δραστηριότητα του επισκέπτη/χρήστη σε άλλους Ιστοτόπους.

Σημειώνεται ότι υπάρχει περίπτωση να τοποθετηθούν cookies από άλλους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για τον Διαχειριστή. Τρίτοι πάροχοι που τοποθετούν cookies στον παρόντα Ιστότοπο είναι: Google Analytics, LinkedIn Follow button, Facebook Like Button, Twitter Follow button, Google+ button, Mailchimp social bookmarking tool, YouTube videos. Κάποιοι από τους παρόχους αυτούς μπορεί να παρακολουθούν τις ενέργειές σας σε άλλους Ιστοτόπους, για το οποίο ο Διαχειριστής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη.

Με την πλοήγηση στον παρόντα Ιστότοπο ο επισκέπτης/χρήστης χωρίς να ρυθμίζει το Πρόγραμμα Περιήγησής του αποδέχεται ότι τοποθετούνται cookies στην συσκευή σας.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τοn επισκέπτη/χρήστη, αυτός έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά του προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεση ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες  που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διαχειριστής (και οι συνεργάτες του) δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή απέναντι σε άλλους τρίτους που έλκουν δικαιώματα από τον επισκέπτη/χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και την χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο Διαχειριστής και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης του Διαχειριστή (και των συνεργατών του) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την ευθύνη του για ζημίες οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν με βάση τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου.

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Ιστότοπος περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους ο Διαχειριστής δεν ελέγχει. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων, links ή banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Διαχειριστής προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες η παρούσα δικτυακή πύλη συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στον επισκέπτη/χρήστη και τον Διαχειριστή και διέπουν τη χρήση του συγκεκριμένου Ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο Διαχειριστής μπορεί να του παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, ή ανακοινώσεων. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από το Διαχειριστή, είτε μια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

Σε περίπτωση ακυρότητας οποιασδήποτε πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από το Διαχειριστή, ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης της παρούσας δεν επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί.

11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τoυ χώρο.

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία καθώς και από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και τον εφαρμοστικό αυτού Ελληνικό νόμο στο βαθμό που αφορούν και παραπέμπουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.