Πολιτική ποιότητας


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» αποσκοπεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο εντός της Αττικής όσο και ευρύτερα.

Σκοπός του Οργανισμού είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων, που υποστηρίζουν τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, και να εξελιχθεί σε αναπτυξιακό βραχίονα για την Περιφέρεια, και τους υπόλοιπους μετόχους (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, Δήμος Αθηναίων). Ευρύτερα ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί έναν φορέα που συλλέγει, συνθέτει και αναδιανέμει πληροφορίες, τεχνογνωσία, πόρους και υπηρεσίες προς την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, την Δημόσια Διοίκηση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» περιλαμβάνει:

 • Την παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Αττικής, προς τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού όλης της χώρας και τους φορείς τους, και προς τις Ενώσεις Δήμων και Περιφερειών
 • Τη συμβολή και υποστήριξη των παραπάνω στο σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων
 • Την προσέλκυση και «επιτάχυνση» επενδύσεων με σημαντικό αναπτυξιακό, κοινωνικό-οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • Την ενίσχυση και ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, και τη σύζευξή τους με τη σύγχρονη γνώση και καινοτομία, με στόχο τη δημιουργία και διάχυση των οφελών στην οικονομία και την κοινωνία
 • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και τη βελτίωση της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής για τους πολίτες

Προκειμένου να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών του, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση του Οργανισμού δεσμεύεται για:

 • την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΠ
 • την εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των έργων
 • τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 • την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση των έργων
 • την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την τήρηση των απαιτήσεων του ΣΔΠ και τη συνεχή βελτίωσή του
 • τη διατήρηση της ευθύνης για τη συνολική διαχείριση σε περίπτωση ανάθεσης σε τρίτους την υλοποίηση διεργασιών που αφορούν το ΣΔΠ

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό, υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους και ανασκοπείται ετησίως από τη Διοίκηση του Οργανισμού.