στρατηγικη του οργανισμου


Οραμα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» αποσκοπεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο εντός της Αττικής όσο και ευρύτερα.


Σκοπος και Αντικειμενο 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» δημιουργήθηκε ώστε να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων, που υποστηρίζουν τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, και να εξελιχθεί σε αναπτυξιακό βραχίονα για την Περιφέρεια, και τους υπόλοιπους μετόχους (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, Δήμος Αθηναίων).

Ευρύτερα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί έναν φορέα που συλλέγει, συνθέτει και αναδιανέμει πληροφορίες, τεχνογνωσία, πόρους και υπηρεσίες προς την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, την Δημόσια Διοίκηση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» περιλαμβάνει:

  • Την παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Αττικής, προς τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού όλης της χώρας και τους φορείς τους, και προς τις Ενώσεις Δήμων και Περιφερειών.
  • Τη συμβολή και υποστήριξη των παραπάνω στο σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων.
  • Την προσέλκυση και «επιτάχυνση» επενδύσεων με σημαντικό αναπτυξιακό, κοινωνικό-οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Την ενίσχυση και ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, και τη σύζευξή τους με τη σύγχρονη γνώση και καινοτομία, με στόχο τη δημιουργία και διάχυση των οφελών στην οικονομία και την κοινωνία.
  • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και τη βελτίωση της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής για τους πολίτες.


Στρατηγικες Προτεραιοτητες Περιφερειας Αττικης

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2020 – 2023 συνοψίζονται σε 3 βασικούς Άξονες :

  • Μια Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική,

που θα προσελκύει επενδύσεις και θα λειτουργεί προωθητικά για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Που θα αναπτύσσεται δυναμικά, αξιοποιώντας τα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματά της, με έμφαση στην καινοτομία, την ασφάλεια, τη προσβασιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

  • Μια Περιφέρεια πιο «πράσινη»,

που θα δείξει το δρόμο προς τη μετάβαση σε ένα «πράσινο» και κλιματικά ουδέτερο πρότυπο οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με έμφαση στην προστασία του φυσικού μας πλούτου, την κυκλική οικονομία και την αειφόρια. 

  • Μια Περιφέρεια πιο βιώσιμη,

που θα δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών και τη δημιουργία όλων των αναγκαίων υποδομών.

Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» δημιουργήθηκε για να εξειδικεύσει και να συμβάλλει στην υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής. Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!