Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας μέσω καταλόγου προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών του άρθρου 119 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα:

  • Υποέργο 7 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη προώθησης της ψηφιακής μετάβασης της οργάνωσης, της λειτουργίας και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής». | Δείτε την πρόσκληση εδώ.
  • Υποέργο 8 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης προτάσεων στρατηγικής και παρεμβάσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής». | Δείτε την πρόσκληση εδώ.
  • Υποέργο 9 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές και τη διατύπωση προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας και την προώθηση μίας ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης για την Αττική». | Δείτε την πρόσκληση εδώ.
  • Το Υποέργο 10 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη ανάπτυξης προγράμματος και υλικού επιμόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής». | Δείτε την πρόσκληση εδώ.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31 Μαρτίου, 2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
17 Μαρ 2023
SHARE

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!