Πρόσκληση σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 94/14-07-2023, εγκεκριμένη ΑΥΙΜ με ΑΔΑ: ΨΒΛΗ46ΜΧΠΚ-0ΚΑ
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΠΠΡ 1001/19.07.2023 Πρόσκληση σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ΑΔΑ: ΩΧΓ226ΜΧΠΚ-ΠΦΡ)

ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών με:

  • To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MELODY SPIRIT

στο πλαίσιο του Υποέργου (5) «Φεστιβάλ Γαίας 2023» της Πράξης «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» (MIS 5189324) με κωδικό ΟΠΣ 5189324 στο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από την Εταιρεία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
21 Ιουλ 2023
SHARE

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!