Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 27/07/2023 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΒΡΨ46ΜΧΠΚ-ΝΥΦ)
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 259/27.07.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛΓΞ46ΜΧΠΚ-0Ψ5) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με 2 άτομα για την παροχή διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» στο πλαίσιο των Προγραμματικών Συμβάσεων, Έργων, Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που υλοποιεί.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων Προσφοράς: 01 Αυγούστου, 2023 και ώρα 16:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία διευκρινήσεων: 31 Ιουλίου, 2023 και ώρα 10:00π.μ.

 

Παραρτήματα_ΣΜΕ17.pdf

Download
 
 
 

ΨΛΓΞ46ΜΧΠΚ-0Ψ5_ΣΜΕ17.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
27 Ιουλ 2023
SHARE
 

Παραρτήματα_ΣΜΕ17.pdf

Download
 
 
 

ΨΛΓΞ46ΜΧΠΚ-0Ψ5_ΣΜΕ17.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!