Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας για την Περιφέρεια Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 9, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές και τη διατύπωση προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας και την προώθηση μίας ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης για την Αττική» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027». (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430)


Η δημιουργία ενός μοντέλου ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης και η εναρμόνιση με τις αρχές και τις προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελούν μεταξύ άλλων, τους βασικούς άξονες του «Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής». Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει την μελέτη εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές και τη διατύπωση προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της. 

Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παραγωγή ενός τεκμηριωμένου πλαισίου ανάλυσης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής και αξιοποίησης της γνώσης αυτής για το σχεδιασμό παρεμβάσεων και δράσεων για την περαιτέρω ώθηση της δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 ενότητες:

  1. Εκτίμηση και αποτύπωση της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές
  2. Χαρτογράφηση, αποτύπωση και εντοπισμός ρίσκων, πεδίων βελτίωσης & ευκαιριών
  3. Αρχές και κατευθύνσεις βελτίωσης της φέρουσας ικανότητας
  4. Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας

Ειδικότερα, το υποέργο αποσκοπεί στην προσέγγιση και εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές, τις πύλες εισόδου και τις υποδομές φιλοξενίας σε 12μηνη βάση. H εκτίμηση θα λάβει υπόψη τόσο τη διάσταση του συνολικού όγκου επισκεπτών, όσο και του χρόνου (μήνες εντός του έτους όπου πραγματοποιείται ο κύριος όγκος των επισκέψεων), του τόπου (κύριες πύλες εισόδου) και του αποτυπώματος (οικονομική αποτύπωση – προφίλ επισκεπτών – οχλήσεις) ενώ η ανάλυση των στοιχείων θα οδηγήσει σε χαρτογράφηση και αποτύπωση του επιπέδου της φέρουσας ικανότητας και των επιδράσεών της, παρουσιάζοντας ένα city tourism capacity mapping καθώς και το risk assessment mapping από περαιτέρω αύξηση των τουριστικών ροών.

Κατόπιν, στο πλαίσιο της μελέτης θα αναλυθεί και διατυπωθεί το σχέδιο για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας της Αττικής με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους, με εξειδίκευση στα ακόλουθα επίπεδα: 

  • Χρονικό (π.χ. επέκταση τουριστικής περιόδου, ανάδειξη τουριστικών προϊόντων σε μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας)
  • Χωρικό (π.χ. διασπορά των τουριστικών ροών εντός των διαφορετικών περιοχών της Αττικής)
  • Τουριστικού προϊόντος (π.χ. ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, ανάπτυξη υποδομών, επενδύσεις κ.α.), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς και τις δυνατότητες σε επιμέρους περιοχές (π.χ. σε όρους κλινών, υποδομών φιλοξενίας)
  • Επενδυτικό (με την έννοια των προτάσεων ανάπτυξης υποδομών χωρικά).

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 8, 2023
Status
DURATION
5 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Destination Management Organization

0202
0101

Climate Resilience of Attica Region

0303
0101

Digital Transition of the Region of Attica

0404
0101

Strategic Development of Attica Islands

News

Jul 16, 2023
Jul 16, 2023

The Attica Digital Transformation Center Study is completed

With an integrated business development & operation plan, the Digital Transformation Center of the Region of Attica is launched.

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Studies for the Parks and Groves of the Attica Region are in progress.

The Program Contract is being developed based on the schedule within the framework of Administrative Studies for the Parks and Groves of the Attica Region.

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Results of the first phase of the Study of 18 renovations of the Municipality of Spetses

The first phase of the Study of 18 regenerations of the Municipality of Spetses has been completed and the first results according to the Program Contract.

News

Jul 4, 2023
Jul 4, 2023

Develop Attica 2021 - 2023

In a special event at Gazarte, on Monday, July 3rd, the successful course of 30 months of action of "New Metropolitan Attica", was presented.