Μελέτη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού 


Υλοποίηση του Υποέργου 6, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την εκπόνηση οδικού χάρτη δημιουργίας Δομής για τη Διαχείριση του Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής», στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η καταγραφή των φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, τη διαχείριση, και την προώθηση του προορισμού και του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, η διακριτή τοποθέτηση της Δομής Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής, το μοντέλο διακυβέρνησης και δικτύωσης και η κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία και λειτουργία της Δομής Διαχείρισης Προορισμού, αποτελούν αντικείμενα της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 κομβικούς άξονες:

  • Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση του προορισμού σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής.
  • Διαμόρφωση αντικειμένου και ταυτότητας του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής.
  • Οδικός χάρτης για την ανάπτυξη και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής.
  • Ενότητα Εργασίας: Διαβούλευση και Δικτύωση με Εμπλεκόμενους Φορείς.

Ακόμα, στο πλαίσιο της μελέτης θα προσδιοριστεί το βέλτιστο μοντέλο διακυβέρνησης του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής, το μοντέλο δικτύωσης με τους εμπλεκόμενους φορείς στην ανάπτυξη και προώθηση της Αττικής ως προορισμού, και τη δυνατότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης συνεργειών μεταξύ τους. Τέλος, θα καταρτιστεί ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημιουργία και λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού, με αποτύπωση των αναγκαίων οργανωτικών, λειτουργικών, επιχειρησιακών, χρηματοδοτικών και λοιπών απαιτήσεων.

Η μελέτη θα αποτελέσει έναυσμα ώστε ο Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού να λειτουργήσει ενοποιητικά και συνθετικά ως προς τους επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται στα συναφή πεδία, και τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητές τους, με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής σε όλα τα επίπεδα και την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση και ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Apr 6, 2022
Status
DURATION
4 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Agri - Food Sector Study

0202
0101

Consultation on the Tourism Strategy

0303
0101

Integrated Territorial Investments

News

Apr 26, 2022
Apr 26, 2022

Approval of Architectural Studies by the Ministry of Interior

It concerns maturation studies conducted by the Development Agency. 

News

Mar 30, 2022
Mar 30, 2022

Discover Attica, the land of opportunities

The event, regarding development and investment opportunities in Attica, was completed with great success.

News

Dec 16, 2021
Dec 16, 2021

Attica first in the World

The Region of Attica has been named

World's Leading Seaside Metropolitan Destination for 2021 by World Travel Awards.

News

Nov 30, 2021
Nov 30, 2021

The Study of the Development Organization will highlight development opportunities and prospects for the Attica Islands

New Metropolitan Attica, in collaboration with the respective institutions, will prepare a study to record the challenges, needs, and development opportunities of Attica Islands.