Στρατηγική για την Κλιματική Ανθεκτικότητα της Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 11, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430).


Η κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές, τα σχέδια και η εφαρμογή τους εντάσσονται στις βασικές προτεραιότητες του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενώ η ανάγκη οικοδόμησης κλιματικής ανθεκτικότητας της Αττικής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Σε αυτή τη βάση, η Νέα Μητροπολιτική Αττική ανέλαβε τη μελέτη εξειδίκευσης της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής που περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και του σχετικού θεσμικού πλαισίου, την εξειδίκευση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στον τομέα της κλιματικής ανθεκτικότητας και τη διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο που πρέπει να ενσωματωθούν στα έργα και τις παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με την έννοια της ανθεκτικότητας να ενσωματώνεται ήδη, έστω μερικώς, σε κείμενα στρατηγικού σχεδιασμού όπως το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020 – 2025, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε θέση να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα και να κινηθεί προ-δραστικά, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση σχετικά με το ζήτημα της ανθεκτικότητας και πώς αυτή μπορεί να ενισχυθεί σε περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, ο προέλεγχος της κλιματικής ανθεκτικότητας των υποδομών περιλαμβάνει:

  • Αντιμετώπιση σημαντικών κλιματικών κινδύνων με προσδιορισμό, αποτίμηση, σχεδιασμό και εφαρμογή συναφών μέτρων προσαρμογής.
  • Αξιολόγηση του πεδίου και της ανάγκης τακτικού ελέγχου και παρακολούθησης π.χ. των κρίσιμων παραδοχών για την μελλοντική κλιματική αλλαγή.
  • Επαλήθευση της συνέπειας με ενωσιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές και σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Jul 5, 2023
Status
DURATION
5 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Digital Transition of the Region of Attica

0202
0101

Agri - Food Sector Study

0303
0101

Carrying Capacity Study of Attica Region

0404
0101

Energy Transition of Attica's Islands

News

Jul 16, 2023
Jul 16, 2023

The Attica Digital Transformation Center Study is completed

With an integrated business development & operation plan, the Digital Transformation Center of the Region of Attica is launched.

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Studies for the Parks and Groves of the Attica Region are in progress.

The Program Contract is being developed based on the schedule within the framework of Administrative Studies for the Parks and Groves of the Attica Region.

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Results of the first phase of the Study of 18 renovations of the Municipality of Spetses

The first phase of the Study of 18 regenerations of the Municipality of Spetses has been completed and the first results according to the Program Contract.

News

Jul 4, 2023
Jul 4, 2023

Develop Attica 2021 - 2023

In a special event at Gazarte, on Monday, July 3rd, the successful course of 30 months of action of "New Metropolitan Attica", was presented.