Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας για την Περιφέρεια Αττικής 


Υλοποίηση του Υποέργου 9, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές και τη διατύπωση προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας και την προώθηση μίας ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης για την Αττική» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027». (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430)


Η δημιουργία ενός μοντέλου ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης και η εναρμόνιση με τις αρχές και τις προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελούν μεταξύ άλλων, τους βασικούς άξονες του «Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής». Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει την μελέτη εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές και τη διατύπωση προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της. 

Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παραγωγή ενός τεκμηριωμένου πλαισίου ανάλυσης της φέρουσας ικανότητας της Αττικής και αξιοποίησης της γνώσης αυτής για το σχεδιασμό παρεμβάσεων και δράσεων για την περαιτέρω ώθηση της δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 ενότητες:

  1. Εκτίμηση και αποτύπωση της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές
  2. Χαρτογράφηση, αποτύπωση και εντοπισμός ρίσκων, πεδίων βελτίωσης & ευκαιριών
  3. Αρχές και κατευθύνσεις βελτίωσης της φέρουσας ικανότητας
  4. Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της φέρουσας ικανότητας

Ειδικότερα, το υποέργο αποσκοπεί στην προσέγγιση και εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της Αττικής ως προς τις τουριστικές ροές, τις πύλες εισόδου και τις υποδομές φιλοξενίας σε 12μηνη βάση. H εκτίμηση θα λάβει υπόψη τόσο τη διάσταση του συνολικού όγκου επισκεπτών, όσο και του χρόνου (μήνες εντός του έτους όπου πραγματοποιείται ο κύριος όγκος των επισκέψεων), του τόπου (κύριες πύλες εισόδου) και του αποτυπώματος (οικονομική αποτύπωση – προφίλ επισκεπτών – οχλήσεις) ενώ η ανάλυση των στοιχείων θα οδηγήσει σε χαρτογράφηση και αποτύπωση του επιπέδου της φέρουσας ικανότητας και των επιδράσεών της, παρουσιάζοντας ένα city tourism capacity mapping καθώς και το risk assessment mapping από περαιτέρω αύξηση των τουριστικών ροών.

Κατόπιν, στο πλαίσιο της μελέτης θα αναλυθεί και διατυπωθεί το σχέδιο για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας της Αττικής με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους, με εξειδίκευση στα ακόλουθα επίπεδα: 

  • Χρονικό (π.χ. επέκταση τουριστικής περιόδου, ανάδειξη τουριστικών προϊόντων σε μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας)
  • Χωρικό (π.χ. διασπορά των τουριστικών ροών εντός των διαφορετικών περιοχών της Αττικής)
  • Τουριστικού προϊόντος (π.χ. ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, ανάπτυξη υποδομών, επενδύσεις κ.α.), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς και τις δυνατότητες σε επιμέρους περιοχές (π.χ. σε όρους κλινών, υποδομών φιλοξενίας)
  • Επενδυτικό (με την έννοια των προτάσεων ανάπτυξης υποδομών χωρικά).

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
8 Μαϊ 2023
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Μελέτη DMO / Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού

0202
0101

Κλιματική Ανθεκτικότητα Περιφέρειας Αττικής 

0303
0101

Ψηφιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής

0404
0101

Στρατηγική Ανάπτυξη Νήσων Αττικής

Νέα

16 Ιουλ 2023
16 Ιουλ 2023

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης & λειτουργίας, δρομολογείται το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Μελέτες για τα Πάρκα και Άλση της Περιφέρειας Αττικής

Εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα η Προγραμματική Σύμβαση στο πλαίσιο  Διαχειριστικών Μελετών για τα Πάρκα και Άλση Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Αποτελέσματα της πρώτης φάσης της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών

Η πρώτη φάση της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών ολοκληρώθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Νέα

4 Ιουλ 2023
4 Ιουλ 2023

Εκδήλωση Απολογισμού Διετίας για την Νέα Μητροπολιτική Αττική

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Gazarte, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, παρουσιάστηκε η επιτυχημένη πορεία των 30 μηνών δράσης της  «Νέα Μητροπολιτική Αττική», Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής.