Μελέτη για τις Ενεργειακές Ανάγκες της Αττικής 


Υλοποίηση του Υποέργου 2, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής», στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΠ 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, η διερεύνηση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων για την κάλυψη των αναγκών αυτών, και το προσδοκώμενο όφελος σε όρους εξοικονόμησης πόρων και μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 ενότητες:

1η Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις ενεργειακές ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.

2η Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και προπαρασκευή για αξιοποίηση των ΑΠΕ και του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

3η Προσδιορισμός απαιτήσεων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ και του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

4η Οδικός Χάρτης για την ανάπτυξη και διακυβέρνηση ενεργειακών κοινοτήτων.

Στην μελέτη θα εξεταστεί η διερεύνηση της σκοπιμότητας αξιοποίησης των ΑΠΕ και του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων για την κάλυψη των αναγκών με οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδοτικό τρόπο, ο προσδιορισμός των οικονομοτεχνικών απαιτήσεων για την αξιοποίηση των παραπάνω εργαλείων, και του προσδοκώμενου οφέλους σε όρους εξοικονόμησης πόρων και μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, και τέλος θα αναπτυχθεί Οδικός Χάρτης για  αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων, που θα συνίσταται σε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη και λειτουργία αυτών, σε χρηματοδοτικό σχέδιο, και στον προσδιορισμό του βέλτιστου μοντέλου διακυβέρνησης με βάση τη διεθνή και εγχώρια νομοθεσία και πρακτική.

Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης θα αναδειχθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε η Περιφέρεια Αττικής να προχωρήσει στην μετάβαση του ενεργειακού συστήματος προς καθαρές μορφές ενέργειας, τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση, αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων. 

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Apr 6, 2022
Status
DURATION
4 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

The Study on Attica Islands has been completed

0202
0101

Studies For The Municipality Of Moschato

0303
0101

Integrated Territorial Investments

0404
0101

Sustainable Tourism Development

News

Apr 8, 2022
Apr 8, 2022

The Utilization of Energy Communities as a tool to reduce energy poverty

New Metropolitan Attica is conducting a study analyzing the energy needs of the Region of Attica and the feasibility of utilizing renewable energy sources.

News

Jul 22, 2021
Jul 22, 2021

A videoconference addressing the Creation and Operation of Energy Communities by the Region of Attica and “New Metropolitan Attica SA”

Following the initiative of the Attica Regional Governor, Mr. Giorgios Patoulis, the Region of Attica and the Development Organization “NEW METROPOLITAN ATTICA” held a special conference, with the participation of the Mayors of the region. The aim of the conference was to address the issue of the creation and operation of Energy Communities in the form of Regional Administration Organizations (RAO).