Μελέτη για τις Ενεργειακές Ανάγκες της Αττικής 


Υλοποίηση του Υποέργου 2, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής», στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΠ 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, η διερεύνηση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων για την κάλυψη των αναγκών αυτών, και το προσδοκώμενο όφελος σε όρους εξοικονόμησης πόρων και μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 ενότητες:

1η Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις ενεργειακές ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.

2η Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και προπαρασκευή για αξιοποίηση των ΑΠΕ και του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

3η Προσδιορισμός απαιτήσεων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ και του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

4η Οδικός Χάρτης για την ανάπτυξη και διακυβέρνηση ενεργειακών κοινοτήτων.

Στην μελέτη θα εξεταστεί η διερεύνηση της σκοπιμότητας αξιοποίησης των ΑΠΕ και του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων για την κάλυψη των αναγκών με οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδοτικό τρόπο, ο προσδιορισμός των οικονομοτεχνικών απαιτήσεων για την αξιοποίηση των παραπάνω εργαλείων, και του προσδοκώμενου οφέλους σε όρους εξοικονόμησης πόρων και μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, και τέλος θα αναπτυχθεί Οδικός Χάρτης για  αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων, που θα συνίσταται σε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη και λειτουργία αυτών, σε χρηματοδοτικό σχέδιο, και στον προσδιορισμό του βέλτιστου μοντέλου διακυβέρνησης με βάση τη διεθνή και εγχώρια νομοθεσία και πρακτική.

Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης θα αναδειχθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε η Περιφέρεια Αττικής να προχωρήσει στην μετάβαση του ενεργειακού συστήματος προς καθαρές μορφές ενέργειας, τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση, αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Απρ 2022
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

0202
0101

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

0303
0101

ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

0404
0101

Υλοποίηση Μελετών για τον Δήμο Μοσχάτου 

Νέα

8 Απρ 2022
8 Απρ 2022

Η Αξιοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων ως εργαλείο μείωσης της ενεργειακής φτώχειας

Τη μελέτη ανάλυσης των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και σκοπιμότητας αξιοποίησης των ΑΠΕ υλοποιεί η Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Νέα

22 Ιουλ 2021
22 Ιουλ 2021

Τηλεδιάσκεψη για τη Δημιουργία και Λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων από την Περιφέρεια Αττικής και την «Νέα Μητροπολιτική Αττική»

Σε ειδική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των Δημάρχων της Περιφέρειας προχώρησε Περιφέρεια Αττικής και ο Αναπτυξιακός της Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ» με θέμα τη δημιουργία και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων ΟΤΑ.