Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 199/24.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Γ8Δ46ΜΧΠΚ-Α4Τ) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
  2. Το από 06.03.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής  των αιτήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  3. Την από 09.03.2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΚ4Λ46ΜΧΠΚ-ΒΜΥ) της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την Έγκριση του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων
  4. Το από 27.03.2023 πρακτικό της επιτροπής Ενστάσεων  της αίτησης που υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  5. Την από 06.04.2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΤΔ946ΜΧΠΚ-ΜΩΦ) της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την απόρριψη της ένστασης του υπ. Αρ. πρωτ. ΕΙΣ ΥΣΥΠ 461/15.03.2023 φακέλου ένστασης και την έγκριση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αριθμ. Πρωτοκ. ΕΞ ΥΣΥΠ 199/24.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Γ8Δ46ΜΧΠΚ-Α4Τ)

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

 

6ΤΔ946ΜΧΠΚ-ΜΩΦ.pdf

Download
 
 
 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
7 Απρ 2023
SHARE
 

6ΤΔ946ΜΧΠΚ-ΜΩΦ.pdf

Download
 
 
 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!