Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 27/04/2023 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΩΜΦ546ΜΧΠΚ-Γ7Γ)
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 214/28.04.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 99ΖΧ46ΜΧΠΚ-ΛΣΦ) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με 12 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης των ως κάτωθι Προγραμματικών Συμβάσεων με:

  • Τον Δήμο Μυκόνου για την Παροχή Υπηρεσιών  ωρίμανσης του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών επί κρίσιμων υποδομών του Δήμου Μυκόνου».
  • Τον Δήμο Χαλανδρίου για την τεχνική υποστήριξη της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Π.Ε. 6 Νεκροταφείο Δήμου Χαλανδρίου».


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων Προσφοράς: 04 Μαΐου, 2023 και ώρα 16:00

Καταληκτική ημερομηνία διευκρινήσεων: 02 Μαΐου, 2023 και ώρα 13:00μ.μ.

 

99ΖΧ46ΜΧΠΚ-ΛΣΦ_ΣΜΕ16.pdf

Download
 
 
 

Παραρτήματα_ΣΜΕ16.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
28 Απρ 2023
SHARE
 

99ΖΧ46ΜΧΠΚ-ΛΣΦ_ΣΜΕ16.pdf

Download
 
 
 

Παραρτήματα_ΣΜΕ16.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!