Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας μέσω καταλόγου προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών του άρθρου 119 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα:

  • Υποέργο 11 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής». | Δείτε την πρόσκληση εδώ.
  • Υποέργο 12 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση των νησιών της Περιφέρειας Αττικής». | Δείτε την πρόσκληση εδώ.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05 Μαΐου, 2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
20 Απρ 2023
SHARE

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!