Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 214/28.04.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 99ΖΧ46ΜΧΠΚ-ΛΣΦ) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
  2. Το από 08.05.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής  των αιτήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  3. Την από 11.05.2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΑΨ746ΜΧΠΚ-ΜΞΥ) της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την Έγκριση του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αριθμ. Πρωτοκ. ΕΞ ΥΣΥΠ 214/28.04.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.

 

6ΑΨ746ΜΧΠΚ-ΜΞΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑΤΟΣ 3ου.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
12 Μαϊ 2023
SHARE
 

6ΑΨ746ΜΧΠΚ-ΜΞΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑΤΟΣ 3ου.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!