Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 259/27.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛΓΞ46ΜΧΠΚ-0Ψ5) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
  2. Το από 02.08.2023 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής  των αιτήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  3. Την από 03.08.2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Υ4Λ46ΜΧΠΚ-7ΝΜ) της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την Έγκριση του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την αριθμ. Πρωτοκ. ΕΞ ΥΣΥΠ 259/27.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης


 

9Υ4Λ46ΜΧΠΚ-7ΝΜ Απόσπασμα Θέματος 5ου.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
4 Αυγ 2023
SHARE
 

9Υ4Λ46ΜΧΠΚ-7ΝΜ Απόσπασμα Θέματος 5ου.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!