Απόφαση Ανάθεσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. 94/14-07-2023, εγκεκριμένη ΑΥΙΜ με ΑΔΑ: ΨΒΛΗ46ΜΧΠΚ-0ΚΑ
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΠΠΡ 1010/21.08.2023 Πρόσκληση σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ΑΔΑ: Ψ6Β746ΜΧΠΚ-3ΦΧ)
  3. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΠΠΡ 1037/21.08.2023  Απόφαση Ανάθεσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ΑΔΑ: Ρ73Β46ΜΧΠΚ-713)

ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με:

  • Tην “ANTHOS MCE MultiCultural Events”

στο πλαίσιο του Υποέργου (5) «Φεστιβάλ Γαίας 2023» της Πράξης «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» (MIS 5189324) με κωδικό ΟΠΣ 5189324 στο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από την Εταιρεία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
4 Αυγ 2023
SHARE

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!