Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
(Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση)

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Το αρ. 32, παρ.2γ του Ν. 4412/2016
  2. Την από 12.04.2023 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 53 ν. 4964/2022 (ΑΔΑ ΨΘΨ24653Π8-4ΗΧ)
  3. Την από 23.06.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΝΦΘ46ΜΧΠΚ-ΤΑΖ) της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.
  4. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΠΠΡ 1060/06.09.2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΑΔΑ: 9Ε6Ρ46ΜΧΠΚ-ΨΟ9)

ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει:

Σύμβαση Μελέτης με διαπραγμάτευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2.1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» (ΝΑΤ)» εκτιμώμενης αξίας 122.916,50 ΕΥΡΩ (Πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), β) τους όρους της παρούσας και γ) τις προβλέψεις του άρθρ.. 53 του ν. 4964/2022


 

9Ε6Ρ46ΜΧΠΚ-ΨΟ9.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Σεπ 2023
SHARE
 

9Ε6Ρ46ΜΧΠΚ-ΨΟ9.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!