Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 27/07/2023 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΝΜ146ΜΧΠΚ-ΓΕ0)
  2. Την από 21/09/2023 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΥΟ146ΜΧΠΚ-Τ60)
  3. Την υπ. αρ. 3/2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC013959163)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων Προσφοράς: 15 Ιανουαρίου, 2024 και ώρα 16:00 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ: 203786), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
13 Δεκ 2023
SHARE

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!