Ανακοίνωση Πίνακα Αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ΄ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, τον κατάλογο αναθέσεων, συμβάσεων και προμηθειών για το έτος 2023, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.


Για το έτος 2023 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΞ ΓΕΝ 630/15.12.2023

 

Κατάλογος Αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας_15.122023.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
15 Δεκ 2023
SHARE
 

Κατάλογος Αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας_15.122023.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!