Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 22.02.2024 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» (ΑΔΑ: 9ΟΔΙ46ΜΧΠΚ-ΥΧΖ)
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 269/23.02.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 99Ν746ΜΧΠΚ-Ρ03) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με 5 άτομα για την παροχή διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των Προγραμματικών Συμβάσεων, Έργων, Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που υλοποιεί.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων Προσφοράς: 01 Μαρτίου, 2024 και ώρα 16:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινήσεων: 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00π.μ

 

99Ν746ΜΧΠΚ-Ρ03_ΣΜΕ18.pdf

Download
 
 
 

Παραρτήματα_ΣΜΕ18.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
23 Φεβ 2024
SHARE
 

99Ν746ΜΧΠΚ-Ρ03_ΣΜΕ18.pdf

Download
 
 
 

Παραρτήματα_ΣΜΕ18.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!