Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 289/01.05.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62ΘΩ46ΜΧΠΚ-ΣΡ8για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
  2. Το από 13.05.2024 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής των αιτήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  3. Την από 28.05.2024 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΟΟΣ46ΜΧΠΚ-ΑΙΗ) της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την Έγκριση του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την υπ. αρ. Πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 289/01.05.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης. 

 

9ΟΟΣ46ΜΧΠΚ-ΑΙΗ.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
29 Μαϊ 2024
SHARE
 

9ΟΟΣ46ΜΧΠΚ-ΑΙΗ.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!