Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την από 20.06.2024 Απόφαση Δ.Σ. της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: 9ΦΟΞ46ΜΧΠΚ-Υ86)
  2. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 304/21.06.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ρ7Ι46ΜΧΠΚ-Η7Ε) για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίο

ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με 10 άτομα για την παροχή τεχνικών, διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5217109. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων Προσφοράς: 01 Ιουλίου, 2024 και ώρα 16:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινήσεων: 26 Ιουνίου, 2024 και ώρα 13:00μ.μ.

 

Παραρτήματα_ΣΜΕ_21.pdf

Download
 
 
 

9Ρ7Ι46ΜΧΠΚ-Η7Ε_ΣΜΕ_21.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
21 Ιουν 2024
SHARE
 

Παραρτήματα_ΣΜΕ_21.pdf

Download
 
 
 

9Ρ7Ι46ΜΧΠΚ-Η7Ε_ΣΜΕ_21.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!