Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 305/21.06.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΟΡ246ΜΧΠΚ-Φ1Βγια την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου
  2. Το από 05.07.2024 πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής των αιτήσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ε.»
  3. Την από 12.07.2024 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Ρ1046ΜΧΠΚ-ΥΑ9) της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την Έγκριση του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την υπ. αρ. Πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 305/21.06.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ανακοινώνει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης.


 

9Ρ1046ΜΧΠΚ-ΥΑ9 ΣΜΕ 20.pdf

Download
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
15 Ιουλ 2024
SHARE
 

9Ρ1046ΜΧΠΚ-ΥΑ9 ΣΜΕ 20.pdf

Download
 
 

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!