Μελέτη για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού


Υλοποίηση του Υποέργου 5, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη μελέτη δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας», στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών και εξειδικευμένων μηχανισμών τόνωσης της δραστηριότητας του τομέα αυτού, μέσω της υλοποίησης Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας, αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

  • 1η Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την ανάπτυξη του τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Αττικής.
  • 2η Εξειδίκευση στόχων και προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τον τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας σύστασης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας. Περιγραφή του αντικειμένου του Κέντρου και της μεθοδολογίας λειτουργίας του.
  • 3η Κατάρτιση οδικού χάρτη για την ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής.
  • 4η Σχέδιο ανάπτυξης και προσαρμογής του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας στην προτεινόμενη τοποθεσία του Λυσσιατρείου.

Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, να χαρτογραφηθούν επιμέρους παρεμβάσεις και δράσεις που υλοποιούνται στην Αττική, είτε από την Περιφέρεια ή από άλλους φορείς, να εξειδικευτούν οι ειδικότεροι στόχοι και η στρατηγική για την ενίσχυση της Δημιουργικής Οικονομίας στην Αττική.

Παράλληλα, θα καταρτιστεί προκαταρτικό σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας, με ειδικότερη αναφορά στον λόγο δημιουργίας και τη φιλοσοφία του, τους στρατηγικούς του στόχους, τις δραστηριότητες που θα φιλοξενεί ή/και θα υποστηρίζει και τις υπηρεσίες που θα δύναται να παρέχει, τη διαρκή δικτύωση με λοιπούς φορείς και «συμμετέχοντες» στον τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας, καθώς και τις οργανωτικές, λειτουργικές, επιχειρησιακές και χρηματοδοτικές προϋποθέσεις ανάπτυξης και λειτουργίας στο χώρο του πρώην Λυσσιατρείου.  

Η διατύπωση του προκαταρκτικού σχεδίου ανάπτυξης του Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας θα αφορά σε φυσική εγκατάσταση και προσαρμογή του στην προτεινόμενη τοποθεσία του Λυσσιατρείου. Στο πλαίσιο της τελευταίας ενότητας Εργασίας, θα ληφθούν υπόψη και τυχόν μελέτες και εργασίες αποκατάστασης ή/και αναδιαμόρφωσης του χώρου που έχουν ολοκληρωθεί ή/και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Apr 4, 2022
Status
DURATION
4 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Agri - Food Sector Study

0202
0101

Attica’s Digital Transformation Centre

0303
0101

Study for the Petra Theatre

0404
0101

Labour Market Monitoring Mechanism

News

Jul 31, 2023
Jul 31, 2023

Gaia Festival – A new, modern and interactive institution comes to Attica

The Gaia Festival of Attica | New Thesmoforia comes to build an essential "meeting ground" between the land of Attica and its products.

Blog

Apr 11, 2022
Apr 11, 2022

A quarry transformed into an art space

For more than 30 years, Petra’s Theater has been a point of cultural reference in Western Attica.

News

Apr 8, 2022
Apr 8, 2022

Workshop in the Agricultural University of Athens

Lyssiatreio and “Apolymantirio”, two historical buildings of Attica, at the center of their utilization studies.

News

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Maturation of the Studies on the upgrade of the Petra Theater

New Programme Contract between New Metropolitan Attica and the Municipality of Petroupoli.

News

Mar 9, 2022
Mar 9, 2022

Study for a Regional Labour Market Diagnosis Mechanism

New Metropolitan Attica kick-offs a Study aiming at the organized and technocratic monitoring of Labor Market at a Regional Level.