Μελέτη για τη δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας


Υλοποίηση του Υποέργου 4, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής» ,στο πλαίσιο της Πράξης, «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η αγορά εργασίας, η διάγνωση των ειδικότερων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησής τους μέσω ενός Μηχανισμού Εργασίας, αποτελούν αντικείμενα της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 άξονες:

1) Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με εθνικούς και περιφερειακούς μηχανισμούς διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

2) Χαρτογράφηση και ανάλυση των φορέων που αξιοποιούν πληροφόρηση από τους μηχανισμούς διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των πληροφοριακών αναγκών τους.

3) Αντικείμενο και μεθοδολογία λειτουργίας ενός Μηχανισμού Απασχόλησης.

4) Εκπόνηση Οδικού χάρτη για την ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού Απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να δομηθεί από την Περιφέρεια Αττικής ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός στρατηγικού χαρακτήρα για τη διαρκή παρακολούθηση του παραγωγικού συστήματος και της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση έγκυρων δεδομένων, για τον εντοπισμό τάσεων και δυναμικών σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ανά επάγγελμα και κλάδο δραστηριότητας, και με τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες. 

Στην κατάρτιση του οδικού χάρτη για τη δημιουργία και λειτουργία του μόνιμου Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής (Παρατηρητήριο Απασχόλησης), περιλαμβάνεται (α) το  επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), (β) το χρηματοδοτικό σχέδιο (financial plan), όπου θα αναλύονται οι απαιτούμενες δαπάνες για την ίδρυση, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία και η απαιτούμενη χρηματοδότηση, και (γ) το σχέδιο δικτύωσης και συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς που δραστηριοποιούνται στη χάραξη και άσκηση πολιτικής για την απασχόληση, την κατάρτιση και τον σχηματισμό δεξιοτήτων, με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς που παράγουν και διαχέουν πληροφόρηση σχετικά με την αγορά εργασίας, και με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς ευρύτερα.

Με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθούν τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη και εμπλουτισμό των δεξιοτήτων μέσω κατάλληλων προγραμμάτων και εργαλείων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Apr 8, 2022
Status
DURATION
4 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Integrated Territorial Investments

0202
0101

Destination Management Organization

0303
0101

Attica Region Entrepreneurship Centre

0404
0101

Centre for Creative Economy and Culture

News

May 3, 2022
May 3, 2022

The European Orientation of a Modern Organization

The utilization of European financial tools for the implementation of development projects, is a priority for New Metropolitan Attica.

News

Apr 8, 2022
Apr 8, 2022

Workshop in the Agricultural University of Athens

Lyssiatreio and “Apolymantirio”, two historical buildings of Attica, at the center of their utilization studies.

News

Mar 9, 2022
Mar 9, 2022

Study for a Regional Labour Market Diagnosis Mechanism

New Metropolitan Attica kick-offs a Study aiming at the organized and technocratic monitoring of Labor Market at a Regional Level.

News

Nov 19, 2021
Nov 19, 2021

"New Metropolitan Attica" undertakes 6 Support Studies for the Region of Attica

Incorporation of the Act "Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027".