Στρατηγική Καινοτομίας Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 8, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης προτάσεων στρατηγικής και παρεμβάσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027». (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430).


Η Νέα Μητροπολιτική Αττική αναλαμβάνει τη μελέτη και την εξειδίκευση των αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της Αγροτοδιατροφής στην Περιφέρεια Αττικής, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του σχετικού παραγωγικού, επιχειρηματικού και ερευνητικού δυναμικού στην Αττική και τη διατύπωση προτάσεων για στρατηγικές και παρεμβάσεις που δύναται να προωθηθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας στον  Αγροδιατροφικό τομέα.

Κύρια ζητούμενα της μελέτης είναι η διατύπωση προτάσεων στρατηγικής που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς,  η ιεράρχηση επιμέρους κατηγοριών προτεινόμενων δράσεων ώστε να διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση μηχανισμού παρέμβασης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας του αγροτοδιατροφικού τομέα ενώ παράλληλα θα προσδιοριστούν οι επιμέρους οργανωτικές, λειτουργικές, τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις.

Η διάρθρωση της μελέτης είναι:

Ι. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

ΙΙ. Αποτύπωση προκλήσεων, αναγκών, στρατηγικής και στόχων

ΙΙΙ. Διατύπωση και εξειδίκευση πρότασης μηχανισμού παρέμβασης

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 21, 2023
Status
DURATION
5 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Digital Transition of the Region of Attica

0202
0101

Carrying Capacity Study of Attica Region

0303
0101

Risk Management in Schools

0404
0101

Labour Market Monitoring Mechanism

News

Jul 16, 2023
Jul 16, 2023

The Attica Digital Transformation Center Study is completed

With an integrated business development & operation plan, the Digital Transformation Center of the Region of Attica is launched.

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Studies for the Parks and Groves of the Attica Region are in progress.

The Program Contract is being developed based on the schedule within the framework of Administrative Studies for the Parks and Groves of the Attica Region.

News

Jul 15, 2023
Jul 15, 2023

Results of the first phase of the Study of 18 renovations of the Municipality of Spetses

The first phase of the Study of 18 regenerations of the Municipality of Spetses has been completed and the first results according to the Program Contract.

News

Jul 4, 2023
Jul 4, 2023

Develop Attica 2021 - 2023

In a special event at Gazarte, on Monday, July 3rd, the successful course of 30 months of action of "New Metropolitan Attica", was presented.