Στρατηγική για την Κλιματική Ανθεκτικότητα της Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 11, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη εξειδίκευσης της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ: 5145430).


Η κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές, τα σχέδια και η εφαρμογή τους εντάσσονται στις βασικές προτεραιότητες του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ενώ η ανάγκη οικοδόμησης κλιματικής ανθεκτικότητας της Αττικής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Σε αυτή τη βάση, η Νέα Μητροπολιτική Αττική ανέλαβε τη μελέτη εξειδίκευσης της κλιματικής ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Αττικής που περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και του σχετικού θεσμικού πλαισίου, την εξειδίκευση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στον τομέα της κλιματικής ανθεκτικότητας και τη διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο που πρέπει να ενσωματωθούν στα έργα και τις παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με την έννοια της ανθεκτικότητας να ενσωματώνεται ήδη, έστω μερικώς, σε κείμενα στρατηγικού σχεδιασμού όπως το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020 – 2025, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε θέση να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα και να κινηθεί προ-δραστικά, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση σχετικά με το ζήτημα της ανθεκτικότητας και πώς αυτή μπορεί να ενισχυθεί σε περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, ο προέλεγχος της κλιματικής ανθεκτικότητας των υποδομών περιλαμβάνει:

  • Αντιμετώπιση σημαντικών κλιματικών κινδύνων με προσδιορισμό, αποτίμηση, σχεδιασμό και εφαρμογή συναφών μέτρων προσαρμογής.
  • Αξιολόγηση του πεδίου και της ανάγκης τακτικού ελέγχου και παρακολούθησης π.χ. των κρίσιμων παραδοχών για την μελλοντική κλιματική αλλαγή.
  • Επαλήθευση της συνέπειας με ενωσιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές και σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε (5) μηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την Π.Π. 2021 – 2027» (με Κωδικό ΟΠΣ 5145430).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
5 Ιουλ 2023
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Ψηφιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής

0202
0101

Μελέτη Αγροδιατροφικού Τομέα

0303
0101

Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας Αττικής

0404
0101

Ενεργειακή Μετάβαση Νήσων Αττικής

Νέα

16 Ιουλ 2023
16 Ιουλ 2023

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αττικής

Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης & λειτουργίας, δρομολογείται το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Μελέτες για τα Πάρκα και Άλση της Περιφέρειας Αττικής

Εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα η Προγραμματική Σύμβαση στο πλαίσιο  Διαχειριστικών Μελετών για τα Πάρκα και Άλση Περιφέρειας Αττικής.

Νέα

15 Ιουλ 2023
15 Ιουλ 2023

Αποτελέσματα της πρώτης φάσης της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών

Η πρώτη φάση της Μελέτης 18 αναπλάσεων του Δήμου Σπετσών ολοκληρώθηκε και τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση.

Νέα

4 Ιουλ 2023
4 Ιουλ 2023

Εκδήλωση Απολογισμού Διετίας για την Νέα Μητροπολιτική Αττική

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Gazarte, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, παρουσιάστηκε η επιτυχημένη πορεία των 30 μηνών δράσης της  «Νέα Μητροπολιτική Αττική», Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής.