Προγραμματική σύμβαση για το έργο «Έλεγχος και μελέτη επεμβάσεων στις γέφυρες Περιφέρειας Αττικής» 


Διενέργεια βασικών επιθεωρήσεων των 108 γεφυρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής. 


Αντικείμενο της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από την «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», με τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, είναι η βασική επιθεώρηση των γεφυρών και η σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων καταγραφής των τυχόν βλαβών.

Οι εν λόγω γέφυρες είναι κατασκευασμένες σε διάφορες χρονικές περιόδους με τις παλιότερες να εκτιμάται ότι έχουν κατασκευαστεί στην δεκαετία του 1960. Το συνολικό πλήθος των προς βασική επιθεώρηση τεχνικών έργων είναι 108, όπου περιλαμβάνονται άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, γέφυρες που φέρουν κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Εθνική Οδός.

Η εν λόγω επιθεώρηση αφορά τους εξής τομείς:

  • Εντοπισμό ενδεχόμενων αλλοιώσεων και φθορών.
  • Επισήμανση των στοιχείων  που κρίνονται επικίνδυνα για την ασφάλεια των χρηστών της γέφυρας ή και των διερχόμενων κάτω από τη γέφυρα.
  • Καταγραφή των διαπιστώσεων και των ευρημάτων της επιθεώρησης στην Τεχνική Έκθεση Επιθεώρησης.
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων παθολογίας της γέφυρας.
  • Προτάσεις ενεργειών.
  • Πρόταση λήψης άμεσων μέτρων, εφόσον αυτό απαιτείται από τα ευρήματα της επιθεώρησης.

Από τη συγκεκριμένη επιθεώρηση θα προκύψουν προτάσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, και θα εκτιμηθεί το ύψος του προϋπολογισμού των οριστικών μελετών και των έργων συντήρησης/αποκατάστασης, που θα προκύψει.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 6, 2022
Status
Pillar
DURATION
7 months
Program
Public Investment Program of the Region of Attica

0101
0101

Sediment Management in West Attica

0202
0101

Study for the Municipality of Spetses

0303
0101

Study on the Vrioulon Bridge

0404
0101

Preliminary Study on Hadrrian's Aqueduct

News

May 8, 2023
May 8, 2023

The first part of the study for the modernization of Old National Road from Eleusis to Megara has been completed

Upgrading safety and signage at the heart of the study.

News

Mar 17, 2023
Mar 17, 2023

In the final straight the Coastal Road Axis Oropos – Marathon  

An emblematic project for the recovery & the upgrading of Northeast Attica.

News

Mar 3, 2023
Mar 3, 2023

The study of the Municipality of Keratsini – Drapetsona has been completed

Presentation of the results of the study for the regeneration of the sidewalks on Grigoriou Lambraki Street.

News

Mar 14, 2022
Mar 14, 2022

Maturation of the Studies on the upgrade of the Petra Theater

New Programme Contract between New Metropolitan Attica and the Municipality of Petroupoli.