Μελέτη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού 


Υλοποίηση του Υποέργου 6, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την εκπόνηση οδικού χάρτη δημιουργίας Δομής για τη Διαχείριση του Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής», στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η καταγραφή των φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, τη διαχείριση, και την προώθηση του προορισμού και του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, η διακριτή τοποθέτηση της Δομής Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής, το μοντέλο διακυβέρνησης και δικτύωσης και η κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία και λειτουργία της Δομής Διαχείρισης Προορισμού, αποτελούν αντικείμενα της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 κομβικούς άξονες:

  • Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση του προορισμού σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής.
  • Διαμόρφωση αντικειμένου και ταυτότητας του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής.
  • Οδικός χάρτης για την ανάπτυξη και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής.
  • Ενότητα Εργασίας: Διαβούλευση και Δικτύωση με Εμπλεκόμενους Φορείς.

Ακόμα, στο πλαίσιο της μελέτης θα προσδιοριστεί το βέλτιστο μοντέλο διακυβέρνησης του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής, το μοντέλο δικτύωσης με τους εμπλεκόμενους φορείς στην ανάπτυξη και προώθηση της Αττικής ως προορισμού, και τη δυνατότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης συνεργειών μεταξύ τους. Τέλος, θα καταρτιστεί ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημιουργία και λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού, με αποτύπωση των αναγκαίων οργανωτικών, λειτουργικών, επιχειρησιακών, χρηματοδοτικών και λοιπών απαιτήσεων.

Η μελέτη θα αποτελέσει έναυσμα ώστε ο Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού να λειτουργήσει ενοποιητικά και συνθετικά ως προς τους επιμέρους φορείς που δραστηριοποιούνται στα συναφή πεδία, και τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητές τους, με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής σε όλα τα επίπεδα και την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση και ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6 Απρ 2022
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Μελέτη Αγροδιατροφικού Τομέα

0202
0101

Διαβούλευση για τον Τουρισμό

0303
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Νέα

26 Απρ 2022
26 Απρ 2022

Έγκριση Αρχιτεκτονικών Μελετών από το ΥΠΕΝ 

Αφορά σε μελέτες ωρίμανσης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Νέα

30 Μαρ 2022
30 Μαρ 2022

Ανακαλύψτε την Αττική, τη γη των ευκαιριών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για τις αναπτυξιακές και επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Αττική.

Νέα

16 Δεκ 2021
16 Δεκ 2021

Πρώτη στον Κόσμο η Αττική

World’s Leading Seaside Metropolitan Destination αναδείχθηκε η Περιφέρεια Αττικής, στον θεσμό World Travel Awards για το 2021.

Νέα

30 Νοε 2021
30 Νοε 2021

Ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, θα εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για να καταγράψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Αττικής, τις ανάγκες αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.