Διαβούλευση για τη μελέτη δημιουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής 

 

Ο Πυλώνας «Τουρισμός – Εξωστρέφεια» της Νέα Μητροπολιτική Αττική περιλαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω ανάδειξη της Αττικής ως προορισμού πολλαπλών χρήσεων και δυνατοτήτων, στοχεύοντας σε μια «πολυσυνθετική ταξιδιωτική εμπειρία 365 μέρες το χρόνο».  Επιπλέον, περιλαμβάνει δράσεις για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των επιμέρους τουριστικών προϊόντων που αναπτύσσονται στην Αττική, ενώ στρατηγικά σχεδιάζει την επικέντρωση στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την αναβάθμιση του τουριστικού χαρτοφυλακίου προϊόντων, τη στήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και την προσαρμογή του τουριστικού τομέα της Αττικής στις σύγχρονες προκλήσεις (περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ψηφιακή εποχή, ανθρώπινο δυναμικό).

Προς τον σκοπό αυτό, η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.»:  

 • Αξιοποιεί τη σχετική διάταξη που προβλέπει ο νέος νόμος 4875/2021  του Υπουργείου Τουρισμού, με στόχο να λειτουργήσει ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO). 
 • Εκπονεί στρατηγικό πλάνο και οδικό χάρτη δημιουργίας Οργανισμού  για τη Διαχείριση του Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.
 • Ενεργοποιεί την διαβούλευση με όλους τους ήδη ενεργούς φορείς και stakeholders, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, λειτουργώντας συνθετικά (Cluster Τουρισμού Αττικής) και βρίσκεται σε διαδικασία επαφών με συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα.

Με τον τρόπο αυτό, θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, αξιοποιώντας τα αναρίθμητα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, του «Κορυφαίου Μητροπολιτικού Παραθαλάσσιου Προορισμού στον Κόσμο για το 2021», σύμφωνα με τα World Travel Awards.


 • Μελέτη για τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού

  Αντικείμενο της Μελέτης είναι η δημιουργία του αναλυτικού Οδικού Χάρτη και Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη λειτουργία εξειδικευμένου Οργανισμού (Δομής) Διαχείρισης Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, η μελέτη αφορά:

  • στην καταγραφή του υφιστάμενου τοπίου αναφορικά με τους φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, τη διαχείριση, και την προώθηση του προορισμού και του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, και τον εντοπισμό αλληλοεπικαλύψεων ή κενών στις δραστηριότητές τους, με στόχο ο Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού Αττικής να συμπληρώσει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Αττικής.  
  • στον προσδιορισμό του βέλτιστου μοντέλου διακυβέρνησης του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Περιφέρειας Αττικής, της ταυτότητάς της, και των πεδίων δραστηριοποίησής της.
  • στην κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία και λειτουργία της Δομής Διαχείρισης Προορισμού, με αποτύπωση των αναγκαίων οργανωτικών, λειτουργικών, επιχειρησιακών, χρηματοδοτικών και λοιπών απαιτήσεων.

  Δείτε περισσότερα για τη μελέτη εδώ

 • Ο ρόλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού ως DMO

  Καταλύτης Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα για την Αττική

  Με την ολοκλήρωση της μελέτης, και λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματά της, η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» αξιοποιώντας τη δυνατότητα που εξασφαλίζει ο νέος νόμος, θα λειτουργήσει ως Οργανισµός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισµού- DMO για την Περιφέρεια της Αττικής.  

  Ως DMO, θα προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην Αττική 365 ημέρες τον χρόνο, τη βελτίωση της μέσης κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης, και της αναβάθμισης της ποιότητας διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων, στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας. Με τον πολυσύνθετο ρόλο της, θα συνενώσει δυνάμεις και απόψεις, λειτουργώντας ως καταλύτης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την αποτελεσματικότερη συνδιαμόρφωση του προορισμού, με σύγχρονες και αειφόρες αντιλήψεις, διεθνείς τάσεις, εμπειρίες και πρακτικές.

  Επιπλέον, και κατ’ αναλογική εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του νέου Νόμου, η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» θα μπορεί:

  • Να συμπράττει, µε επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και µε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (Cluster).
  • Να συνεργάζεται µε τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για υπηρεσίες τουριστικής προώθησης.
  • Να εκτελεί δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης, σχετικά µε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και να παρέχει κίνητρα για την προώθηση και διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.
  • Να δημιουργήσει Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, για την υποστήριξη και βελτίωση της λήψης αποφάσεων και των ασκούμενων πολιτικών. 
 • Αντικείμενο Διαβούλευσης

  Η στρατηγική του Τουριστικού Προορισμού, η πληρέστερη κατανόηση της αγοράς και των υπηρεσιών του προορισμού, η ανάπτυξη συνεκτικής, λειτουργικής και αποτελεσματικής επιχειρησιακής δομής, που συνδέει όλους τους ενδιαφερόμενους και επιδιώκει την εμπλοκή τους στη διαμόρφωση και διάχυση του κοινού οράματος, προϋποθέτει μια αποτελεσματική, δημόσια διαβούλευση.

  Μέσα από τη συνεργασία και δικτύωση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και της κοινωνίας των Πολιτών, στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των αναγκών, των προτεραιοτήτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τουρισμός της Αττικής αλλά και συνολικά η αγορά, η καταγραφή των αδυναμιών και προβλημάτων σε υφιστάμενες πολιτικές, με στόχο τον προσδιορισμό του ρόλου, αντικειμένου και διακυβερνητικού μοντέλου του υπό σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής που θα λειτουργήσει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Νέα Μητροπολιτική Αττική. 

  Κατά συνέπεια, το Σχέδιο για την Ανάπτυξη και Διαχείριση Προορισμού Περιφέρειας Αττικής, θα καταρτιστεί μέσα από εμπεριστατωμένες απόψεις που θα προέλθουν από τεχνοκρατικές και προπαρασκευαστικές προτάσεις της αγοράς, ακόμα και δια ζώσης συναντήσεις εργασίας από την ομάδα τουρισμού της Νέα Μητροπολιτική Αττική.

  Για τον σκοπό αυτό, η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την τουριστική αγορά, τους θεσμούς και την κοινωνία του τουρισμού της Αττικής, τόσο κατά τη διάρκεια της μελέτης, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ως DMO, ώστε όλοι μαζί να συντελέσουν στη διαμόρφωση του νέου τοπίου για τον τουρισμό στην Αττική.

  Attica Tourism Cluster

  Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Cluster Τουρισμού για την Αττική, για την ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, με κεντρικό άξονα τη διασύνδεση και τη στήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης με την Περιφερειακή στρατηγική και πολιτική, τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη, μέσω της προτεραιοποίησης στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.  

  Φάσεις Διαβούλευσης:

  Α) Κατά το στάδιο συλλογής πρωτογενών στοιχείων, με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη εκπόνησης της μελέτης.

  Β) Με την ολοκλήρωση της μελέτης, με στόχο την τελική συγκρότηση του σχεδίου δημιουργίας DMO και το μοντέλο συμμετοχής στο διακυβερνητικό σχήμα. 

 • Λάβετε μέρος

  Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε φορείς και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε εταιρείες ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, εντός της επικράτειας της Αττικής. Στόχος της έρευνας είναι η χαρτογράφηση των αναγκών, και η εφαρμογή αποτελεσματικών ενεργειών διαχείρισης, εκ μέρους του -υπό μελέτη- Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής (DMO). Οι πληροφορίες και τα δεδομένα, που θα συλλεχθούν, θα συντελέσουν στη δημιουργία του αναλυτικού Οδικού Χάρτη και Επιχειρησιακού Σχεδίου, για τη λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

  Παρακαλούμε καταθέστε τη γνώμη σας σε αυτή την ενότητα, στο dmo@developattica.gr ή στο
  public-forum@developattica.gr


  Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
  Διαβούλευση - Τουρισμού

  Επιλέξτε ιδιότητα

  7. Παρακαλούμε σημειώστε με βαθμολογία 1 – 5 κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις. (01: διαφωνώ πολύ & 05: συμφωνώ πολύ)

  Ο φορέας ή ο οργανισμός, που εκπροσωπώ, όσον αφορά στις δράσεις που υλοποιεί για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο συνεργασιών:

  8. Παρακαλούμε σημειώστε με βαθμολογία 1 – 5 κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις. (01: διαφωνώ πολύ & 05: συμφωνώ πολύ)

  Ο φορέας ή ο οργανισμός, που εκπροσωπώ, όσον αφορά στις δράσεις για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο υλοποίησης:

  10. Αξιολογήστε με βαθμολογία 1 – 5 σε ποιους από τους παρακάτω τομείς θα ήταν ουσιαστική η συμβολή του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής (DMO); (01: καθόλου σημαντικό & 05: πολύ σημαντικό)

  11. Αξιολογήστε με βαθμολογία 01 – 05 σε ποια από τα παρακάτω τουριστικά προϊόντα θα ήταν ουσιαστική η συμβολή του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής (DMO); (01: καθόλου σημαντικό & 05: πολύ σημαντικό)

  12. Παρακαλούμε σημειώστε με βαθμολογία 1 – 5 κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν σε πιθανή συνεργασία του φορέα ή του οργανισμού σας, με τον Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού Αττικής (DMO): (01: διαφωνώ πολύ & 05: συμφωνώ πολύ)

  14. Αξιολογήστε από 01 – 05, την δημιουργία ενός συμβουλίου εμπειρογνωμόνων (Attica Council), το οποίο θα αποτελεί όργανο του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της Αττικής και θα αποτελείται από επαγγελματίες του τουρισμού της Αττικής. (01: καθόλου σημαντικό & 05: πολύ σημαντικό)

  Uploaded Img
  0%
  thumbnails...Η νέα κατάσταση που επέφερε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθιστά σαφές ότι η επιτυχία του εγχειρήματος προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Αττικής, δεν αποτελεί μονοσήμαντη κινητοποίηση, ούτε έργο ενός, αλλά θα προέλθει μέσα από τη σύμπραξη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, της αγοράς, της κοινωνίας του τουρισμού και την ολοκληρωμένη, στοχευμένη και συνδυαστική προσέγγιση της Αττικής, ως ενιαίο τουριστικό προϊόν.

Η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», ενεργοποιεί δημόσια διαβούλευση για τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις, που ορίζουν και καθορίζουν τα βήματα προόδου για την παραγωγική λειτουργία του Οργανισμού και συγκεκριμένα όπως παρακάτω:

 • Ψηφιακή διαβούλευση για την υποβολή προτάσεων και θέσεων
 • Κύκλοι επαφών στρατηγικής με τους εμπλεκόμενους φορείς της Αττικής
 • Συνεντεύξεις κι επαφές της Ομάδας Τουρισμού με key stakeholders
 • Webinars & Ημερίδες Εργασίας Τουρισμού Αττικής

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον προγραμματισμό συνάντησης εργασίας για τον Τουρισμό, θα χαρούμε να λάβουμε email στο: dmo@developattica.gr

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
May 9, 2022
COMMENCEMENT DATE
May 16, 2022
ΕXPIRY DATE
Oct 31, 2022
Status
Concessionaire
NEW METROPOLITAN ATTICA S.A.

0101
0101

Consultation on the Centre for Creative Economy and Culture

0202
0101

Consultation on Metropolitan Parks of Attica ITI

0303
0101

Consultation on Attica Islands ITI

For the Islands of the Region of Attica, an integrated spatial planning strategy is being formulated, which will address the challenges and issues of the specific spatial unit as a whole.

0404
0101

Consultation on Hadrian's Aqueduct ITI

News

Apr 26, 2022
Apr 26, 2022

Approval of Architectural Studies by the Ministry of Interior

It concerns maturation studies conducted by the Development Agency. 

News

Mar 30, 2022
Mar 30, 2022

Discover Attica, the land of opportunities

The event, regarding development and investment opportunities in Attica, was completed with great success.

News

Dec 16, 2021
Dec 16, 2021

Attica first in the World

The Region of Attica has been named

World's Leading Seaside Metropolitan Destination for 2021 by World Travel Awards.

News

Nov 30, 2021
Nov 30, 2021

The Study of the Development Organization will highlight development opportunities and prospects for the Attica Islands

New Metropolitan Attica, in collaboration with the respective institutions, will prepare a study to record the challenges, needs, and development opportunities of Attica Islands.