Μελέτη για το Κέντρο Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 3, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη Μελέτη Εξειδίκευσης των Προτεραιοτήτων για την Επιχειρηματικότητα και την Εξωστρέφεια», στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η εξειδίκευση των προτεραιοτήτων για την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».  

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 άξονες:

  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής.
  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με υφιστάμενους μηχανισμούς, δομές, πολιτικές και εργαλεία παρέμβασης και στήριξης της επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής.
  • Εξειδίκευση στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για την επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.
  • Διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρέμβασης της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, σε επίπεδο ολοκληρωμένου μηχανισμού, και κατάρτιση οδικού χάρτη για την ανάπτυξη του τελευταίου.

Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να καταγραφεί το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον στην Περιφέρεια Αττικής, η δυναμική επιμέρους κλάδων και τομέων δραστηριότητας, οι προκλήσεις και οι προοπτικές που παρουσιάζονται, θα γίνει χαρτογράφηση και ανάλυση των μηχανισμών, δομών και πλαισίων στήριξης της επιχειρηματικότητας που υπάρχουν, θα προσδιοριστούν οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής για την επιχειρηματική ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Τέλος, θα καταρτιστεί οδικός χάρτης για την ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής, που θα συνίσταται σε: (α) επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), (β) χρηματοδοτικό σχέδιο (financial plan), όπου θα αναλύονται οι απαιτούμενες δαπάνες για την ίδρυση, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του κέντρου, και (γ) σχέδιο δικτύωσης και συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς που δραστηριοποιούνται στην χάραξη και άσκηση πολιτικής για την επιχειρηματικότητα, καθώς και τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα κ.α.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Apr 5, 2022
Status
DURATION
4 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Agri - Food Sector Study

0202
0101

Centre for Creative Economy and Culture

0303
0101

Labour Market Monitoring Mechanism

0404
0101

Destination Management Organization

News

Apr 8, 2022
Apr 8, 2022

Workshop in the Agricultural University of Athens

Lyssiatreio and “Apolymantirio”, two historical buildings of Attica, at the center of their utilization studies.

News

Mar 9, 2022
Mar 9, 2022

Study for a Regional Labour Market Diagnosis Mechanism

New Metropolitan Attica kick-offs a Study aiming at the organized and technocratic monitoring of Labor Market at a Regional Level.

News

Nov 19, 2021
Nov 19, 2021

"New Metropolitan Attica" undertakes 6 Support Studies for the Region of Attica

Incorporation of the Act "Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027".