Μελέτη για τη δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας


Υλοποίηση του Υποέργου 4, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής» ,στο πλαίσιο της Πράξης, «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021 – 2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η αγορά εργασίας, η διάγνωση των ειδικότερων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησής τους μέσω ενός Μηχανισμού Εργασίας, αποτελούν αντικείμενα της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 άξονες:

1) Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με εθνικούς και περιφερειακούς μηχανισμούς διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

2) Χαρτογράφηση και ανάλυση των φορέων που αξιοποιούν πληροφόρηση από τους μηχανισμούς διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των πληροφοριακών αναγκών τους.

3) Αντικείμενο και μεθοδολογία λειτουργίας ενός Μηχανισμού Απασχόλησης.

4) Εκπόνηση Οδικού χάρτη για την ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού Απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να δομηθεί από την Περιφέρεια Αττικής ένας τεχνοκρατικός μηχανισμός στρατηγικού χαρακτήρα για τη διαρκή παρακολούθηση του παραγωγικού συστήματος και της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση έγκυρων δεδομένων, για τον εντοπισμό τάσεων και δυναμικών σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ανά επάγγελμα και κλάδο δραστηριότητας, και με τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες. 

Στην κατάρτιση του οδικού χάρτη για τη δημιουργία και λειτουργία του μόνιμου Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής (Παρατηρητήριο Απασχόλησης), περιλαμβάνεται (α) το  επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), (β) το χρηματοδοτικό σχέδιο (financial plan), όπου θα αναλύονται οι απαιτούμενες δαπάνες για την ίδρυση, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία και η απαιτούμενη χρηματοδότηση, και (γ) το σχέδιο δικτύωσης και συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς που δραστηριοποιούνται στη χάραξη και άσκηση πολιτικής για την απασχόληση, την κατάρτιση και τον σχηματισμό δεξιοτήτων, με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς που παράγουν και διαχέουν πληροφόρηση σχετικά με την αγορά εργασίας, και με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς ευρύτερα.

Με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθούν τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη και εμπλουτισμό των δεξιοτήτων μέσω κατάλληλων προγραμμάτων και εργαλείων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
8 Απρ 2022
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

0202
0101

Μελέτη DMO / Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού

0303
0101

Κέντρο Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Αττικής

0404
0101

Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού

Νέα

3 Μαϊ 2022
3 Μαϊ 2022

Ο Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός ενός σύγχρονου Οργανισμού

Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, προτεραιότητα για την Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Νέα

8 Απρ 2022
8 Απρ 2022

Σύσκεψη Εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λυσσιατρείο και Απολυμαντήριο, δύο ιστορικά κτίρια της Αττικής, στο επίκεντρο μελετών αξιοποίησής τους.

Νέα

9 Μαρ 2022
9 Μαρ 2022

Μελέτη για Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική ξεκινάει μελέτη με στόχο την οργανωμένη και τεχνοκρατική παρακολούθηση της Αγοράς Εργασίας σε Περιφερειακό Επίπεδο.

Νέα

19 Νοε 2021
19 Νοε 2021

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική» Αναλαμβάνει 6 Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής  

Ένταξη της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027».