Μελέτη για το Κέντρο Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής


Υλοποίηση του Υποέργου 3, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης  για τη Μελέτη Εξειδίκευσης των Προτεραιοτήτων για την Επιχειρηματικότητα και την Εξωστρέφεια», στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την ΠΠ 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η εξειδίκευση των προτεραιοτήτων για την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».  

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 άξονες:

  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής.
  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με υφιστάμενους μηχανισμούς, δομές, πολιτικές και εργαλεία παρέμβασης και στήριξης της επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής.
  • Εξειδίκευση στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για την επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.
  • Διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρέμβασης της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, σε επίπεδο ολοκληρωμένου μηχανισμού, και κατάρτιση οδικού χάρτη για την ανάπτυξη του τελευταίου.

Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να καταγραφεί το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον στην Περιφέρεια Αττικής, η δυναμική επιμέρους κλάδων και τομέων δραστηριότητας, οι προκλήσεις και οι προοπτικές που παρουσιάζονται, θα γίνει χαρτογράφηση και ανάλυση των μηχανισμών, δομών και πλαισίων στήριξης της επιχειρηματικότητας που υπάρχουν, θα προσδιοριστούν οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής για την επιχειρηματική ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Τέλος, θα καταρτιστεί οδικός χάρτης για την ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής, που θα συνίσταται σε: (α) επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), (β) χρηματοδοτικό σχέδιο (financial plan), όπου θα αναλύονται οι απαιτούμενες δαπάνες για την ίδρυση, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του κέντρου, και (γ) σχέδιο δικτύωσης και συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς που δραστηριοποιούνται στην χάραξη και άσκηση πολιτικής για την επιχειρηματικότητα, καθώς και τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα κ.α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
5 Απρ 2022
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Μελέτη Αγροδιατροφικού Τομέα

0202
0101

Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού

0303
0101

Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας

0404
0101

Μελέτη DMO / Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού

Νέα

8 Απρ 2022
8 Απρ 2022

Σύσκεψη Εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λυσσιατρείο και Απολυμαντήριο, δύο ιστορικά κτίρια της Αττικής, στο επίκεντρο μελετών αξιοποίησής τους.

Νέα

9 Μαρ 2022
9 Μαρ 2022

Μελέτη για Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική ξεκινάει μελέτη με στόχο την οργανωμένη και τεχνοκρατική παρακολούθηση της Αγοράς Εργασίας σε Περιφερειακό Επίπεδο.

Νέα

19 Νοε 2021
19 Νοε 2021

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική» Αναλαμβάνει 6 Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής  

Ένταξη της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027».