Μελέτη για την Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης


Υλοποίηση του Υποέργου 1, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Αττικής», στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την ΠΠ 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο υφιστάμενος σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναφορικά με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η αποτύπωση των σημείων που εξυπηρετούν για τη δημιουργία ενός υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη και προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, αποτελούν αντικείμενα μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής.  Η μελέτη, θα επικεντρωθεί  στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση σημείων που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαμόρφωσης υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους σχεδιασμούς σε επίπεδο Δήμου – όπως ενδεικτικά χώρους προσωρινής στάσης και στάθμευσης οχημάτων Ι.Χ. ή/και ταξί, καθώς και στη διερεύνηση της σκοπιμότητας για εγκατάσταση στα σημεία αυτά Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, εφαρμόζοντας συνδυαστικά κριτήρια χωρικής κάλυψης, διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης, κυκλοφοριακών συνθηκών, πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

  1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Αττικής και τους σχεδιασμούς για προώθησή της.
  2. Χαρτογράφηση σημείων παρέμβασης που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαμόρφωσης υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  3. Ανάλυση χαρακτηριστικών των προτεινόμενων σημείων και διερεύνηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης σε αυτά σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  4. Κατάρτιση οδικού χάρτη για πιλοτική ανάπτυξη Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων σε επιλεγμένο αριθμό σημείων από τα παραπάνω, με προσδιορισμό των οικονομικών, τεχνικών, αδειοδοτικών και λοιπών απαιτήσεων.

Η κατάρτιση του οδικού χάρτη για πιλοτική ανάπτυξη σε επιλεγμένο αριθμό σημείων φόρτισης, θα προκύψει μέσα από αναλυτική αξιολόγηση των σημείων όπου είναι εφικτή η ανάπτυξη σχετικών υποδομών, αξιοποιώντας πολυκριτηριακή ανάλυση. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί προσδιορισμός των οικονομικών, τεχνικών και τεχνολογικών, αδειοδοτικών και λοιπών απαιτήσεων για την πιλοτική εφαρμογή και την προετοιμασία σχεδίου περιγραφής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής, συμβάλλοντας έτσι στην αυξημένη διείσδυση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο μεγαλύτερο μέρος των μεταφορικών δραστηριοτήτων και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των μεταφορών και μετακινήσεων εντός της Περιφέρειας.

PROJECT INFORMATION
DATE OF PUBLICATION
Apr 7, 2022
Status
DURATION
4 months
Concessionaire
Managing Authority of the Operational Program of the Region of Attica
Program
Operational Program «Attica 2014 – 2020», Priority Axis «Technical Assistance for Implementation (ERDF)»

0101
0101

Digital Transition of the Region of Attica

0202
0101

Agri - Food Sector Study

0303
0101

Risk Management in Schools

0404
0101

Carrying Capacity Study of Attica Region

News

Apr 21, 2023
Apr 21, 2023

Six New Support Studies for the Region of Attica for the new Programming Period 2021 - 2027 begin

Modification of the Act “Studies for the Support of the Region of Attica for the Specialization of Development Priorities and Special Actions during the Programming Period 2021 - 2027”.

News

May 3, 2022
May 3, 2022

The European Orientation of a Modern Organization

The utilization of European financial tools for the implementation of development projects, is a priority for New Metropolitan Attica.

News

Apr 8, 2022
Apr 8, 2022

The Utilization of Energy Communities as a tool to reduce energy poverty

New Metropolitan Attica is conducting a study analyzing the energy needs of the Region of Attica and the feasibility of utilizing renewable energy sources.

News

Feb 8, 2022
Feb 8, 2022

Two New Programme Contract aiming at Improving Road Safety

The Region of Attica and New Metropolitan Attica are advancing two important studies of Attica Bridges inspection and repair.