Μελέτη για την Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης


Υλοποίηση του Υποέργου 1, «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Αττικής», στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την εξειδίκευση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και ειδικών δράσεων κατά την ΠΠ 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 5145430).


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», βάσει του ρόλου του ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης για την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) μέσω της Πράξης που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο υφιστάμενος σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναφορικά με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η αποτύπωση των σημείων που εξυπηρετούν για τη δημιουργία ενός υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη και προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, αποτελούν αντικείμενα μελέτης που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής.  Η μελέτη, θα επικεντρωθεί  στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση σημείων που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαμόρφωσης υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους σχεδιασμούς σε επίπεδο Δήμου – όπως ενδεικτικά χώρους προσωρινής στάσης και στάθμευσης οχημάτων Ι.Χ. ή/και ταξί, καθώς και στη διερεύνηση της σκοπιμότητας για εγκατάσταση στα σημεία αυτά Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, εφαρμόζοντας συνδυαστικά κριτήρια χωρικής κάλυψης, διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης, κυκλοφοριακών συνθηκών, πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

  1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Αττικής και τους σχεδιασμούς για προώθησή της.
  2. Χαρτογράφηση σημείων παρέμβασης που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαμόρφωσης υπερτοπικού δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  3. Ανάλυση χαρακτηριστικών των προτεινόμενων σημείων και διερεύνηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης σε αυτά σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  4. Κατάρτιση οδικού χάρτη για πιλοτική ανάπτυξη Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων σε επιλεγμένο αριθμό σημείων από τα παραπάνω, με προσδιορισμό των οικονομικών, τεχνικών, αδειοδοτικών και λοιπών απαιτήσεων.

Η κατάρτιση του οδικού χάρτη για πιλοτική ανάπτυξη σε επιλεγμένο αριθμό σημείων φόρτισης, θα προκύψει μέσα από αναλυτική αξιολόγηση των σημείων όπου είναι εφικτή η ανάπτυξη σχετικών υποδομών, αξιοποιώντας πολυκριτηριακή ανάλυση. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί προσδιορισμός των οικονομικών, τεχνικών και τεχνολογικών, αδειοδοτικών και λοιπών απαιτήσεων για την πιλοτική εφαρμογή και την προετοιμασία σχεδίου περιγραφής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η μελέτη θα δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής, συμβάλλοντας έτσι στην αυξημένη διείσδυση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο μεγαλύτερο μέρος των μεταφορικών δραστηριοτήτων και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των μεταφορών και μετακινήσεων εντός της Περιφέρειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
7 Απρ 2022
Status
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες
Αναδοχος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής
Πρoγραμμα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

0101
0101

Ψηφιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής

0202
0101

Μελέτη Αγροδιατροφικού Τομέα

0303
0101

Διαχείριση Κινδύνων σε Σχολικό Περιβάλλον

0404
0101

Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας Αττικής

Νέα

21 Απρ 2023
21 Απρ 2023

Ξεκινούν 6 Νέες Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027

Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027».

Νέα

3 Μαϊ 2022
3 Μαϊ 2022

Ο Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός ενός σύγχρονου Οργανισμού

Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, προτεραιότητα για την Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Νέα

8 Απρ 2022
8 Απρ 2022

Η Αξιοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων ως εργαλείο μείωσης της ενεργειακής φτώχειας

Τη μελέτη ανάλυσης των ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής και σκοπιμότητας αξιοποίησης των ΑΠΕ υλοποιεί η Νέα Μητροπολιτική Αττική.

Νέα

8 Φεβ 2022
8 Φεβ 2022

Δύο Νέες Προγραμματικές Συμβάσεις για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας

Η Περιφέρεια Αττικής και η Νέα Μητροπολιτική Αττική προχωρούν δύο σημαντικές μελέτες για την επιθεώρηση και επισκευή Γεφυρών εντός των ορίων της Αττικής.