Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Ένας αναπτυξιακός «μηχανισμός τοπικής κλίμακας», για «Μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων των εδαφικών περιοχών και τοπικών πρωτοβουλιών».

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), αποτελούν εργαλείο εφαρμογής αναπτυξιακών στρατηγικών, συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης, την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, βάσει του πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της και των καταστατικών της σκοπών, δύναται να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιεί Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης, της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» προτίθεται να υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής και σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών (όπως προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2021 – 2027), όπως ενδεικτικά:

 • η ανάδειξη και αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου ως έργου αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας και ως διαδρομή πράσινης ανάπτυξης, αναψυχής, βελτίωσης του μικροκλίματος, πολιτισμού και τουρισμού,
 • η ολιστική ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νήσων),
 • η ανάδειξη των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου Αττικής,
 • η ανάπτυξη και ανάδειξη της πολιτιστικής διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» (Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο).


 • Προετοιμασία της "Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε." 

  Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εταιρείας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» για την υποβολή προτάσεων για τις εν λόγω στρατηγικές και με γνώμονα την πληρέστερη προετοιμασία και τεκμηρίωση, η Εταιρεία έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

  • σύναψη της από 28.12.2021 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, για την υλοποίηση του έργου: «Προκαταρκτική Μελέτη του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου», με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής και σχεδίου παρεμβάσεων για την ανάδειξη του μεγάλου αυτού τεχνικού έργου της Αρχαιότητας, για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του και τη διαμόρφωση ενός υπερτοπικού πόλου έλξης περιβαλλοντικής, κοινωνικοοικονομικής και τουριστικής-πολιτιστικής σημασίας. Δείτε περισσότερα εδώ,

  • συνεργασία (μέσω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών) με την εταιρεία συμβούλων μελετητών LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. για την εκπόνηση μελέτης στρατηγικής ολιστικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, καθώς και επαφή και συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους για την πληρότητα και αρτιότητα της στρατηγικής και του σχεδίου δράσεων και παρεμβάσεων που θα διαμορφωθεί,

  • συνεργασία (μέσω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών) με την εταιρεία συμβούλων μελετητών REMACO Α.Ε., για την εκπόνηση μελέτης στρατηγικής ανάδειξης των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και επαφή και συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, για την πληρότητα και αρτιότητα της στρατηγικής και του σχεδίου δράσεων και παρεμβάσεων που θα διαμορφωθεί,

  • συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», που έχει σχεδιάσει και προτείνει την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής για την πολιτιστική διαδρομή «Τριλογία της Αττικής», και έχει αναθέσει τις απαιτούμενες μελέτες.


  Επισημαίνεται ότι, μετά την επίσημη έγκριση και εκκίνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021 – 2027 και την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, η Εταιρεία αποσκοπεί να υποβάλει προτάσεις προς έγκριση για τις παραπάνω χωρικές στρατηγικές.


  Επιπλέον, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η Εταιρεία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για τον ορισμό της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για την πράξη του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2021 – 2027, όπως ενδεικτικά οι πράξεις που θα ενταχθούν στις παραπάνω χωρικές στρατηγικές. Για την άσκηση αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, απαιτείται η συγκρότηση εντός της Εταιρείας διακριτής οντότητας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 • Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις | ΠΕΠ 2021-2027

  Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις-ΟΧΕ, βάσει της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν εργαλείο χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων (περιοχών). Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής, περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών με κοινωνικούς όρους και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων αυτών, έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό: τον προσδιορισμό κοινής στρατηγικής από την κοινωνικοοικονομική βάση κάθε περιοχής (πολίτες και φορείς), στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής των Περιφερειών.

  Η στρατηγική σχεδιασμού του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής, είναι η ανάδειξη του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Αττικής, η ενίσχυση του τουρισμού όλο τον χρόνο και η προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσα από τη συνέχιση υλοποίησης των εγκεκριμένων ΟΧΕ/ΒΑΑ της ΠΠ2014-2020, την αναθεώρηση/ επικαιροποίηση του αναπτυξιακού οράματος που υπηρετούν, καθώς και τις αναγκαίες προσαρμογές στις στρατηγικές και στις περιοχές παρέμβασης, όπου αυτό απαιτηθεί.

  Στα ισχυρά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Αττικής, που δημιουργεί ο μητροπολιτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας, περιλαμβάνονται τα μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, οι πολιτιστικές υποδομές, και οι χωρικές ενότητες με δυναμική ανάπτυξης του τουρισμού, με στόχο τις εισροές επισκεπτών που αποζητούν την εμπειρία των πολιτιστικών διαδρομών. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση διασύνδεσης κι ανάδειξης του θεματικού άξονα του πολιτισμού, στις περιοχές της Αθήνας, της Ελευσίνας και του Λαυρίου (Τριλογία).

  Η ανάδειξη του διεθνούς μητροπολιτικού ρόλου της Αττικής, συνδέεται επίσης, άμεσα, με την αναβάθμιση των σημαντικών χώρων πρασίνου και των Πάρκων της Περιφέρειας (Πεδίον του Άρεως, Αττικό Άλσος, Πάρκο Τρίτση), που μπορούν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της Περιφέρειας και να δημιουργήσουν συνέργειες με την Πολιτιστική και την Τουριστική Ανάπτυξη. Παράλληλα, σχετίζεται με τη Δημιουργική Οικονομία και τη Βιώσιμη Κλαδική και Τοπική Ανάπτυξη, καθώς επίσης και με ένα θαυμάσιο έργο της αρχαιότητας, το Αδριάνειο Υδραγωγείο, που αξιοποιείται, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, ως έργο περιβαλλοντικού χαρακτήρα και βελτίωσης του μικροκλίματος, με πολιτιστικές και τουριστικές προεκτάσεις.  

  Σε ό,τι αφορά το νησιωτικό σύμπλεγμα της Περιφέρειας Αττικής, τα νησιά διαθέτουν σημαντικούς φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους, αποτέλεσμα τόσο της φυσικής τους διαμόρφωσης, όσο και της συμμετοχής τους στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της χώρας, από την Επανάσταση και μετά. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης, εκπονείται μελέτη, ενώ είναι σε εξέλιξη εκτεταμένη διαβούλευση και συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους, τόσο για τη στρατηγική, όσο και το πλέγμα των δράσεων / έργων που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα προωθήσουν συνολικά το τουριστικό προϊόν.

 • Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία

  Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε», υποστηρίζοντας την Περιφέρεια  Αττικής στην τεχνική υποστήριξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας και συντονισμού των προτάσεων των χωρικών στρατηγικών. Οι προτάσεις θα εξειδικεύουν και θα τεκμηριώνουν τη στρατηγική της κάθε ολοκληρωμένης χωρικής παρέμβασης, τις προτεινόμενες δράσεις προς υλοποίηση στο πλαίσιο της στρατηγικής, το επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης αυτών, καθώς και το ενδεδειγμένο σχέδιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης ΟΧΕ.  Στο ίδιο πλαίσιο, προώθησης των ανωτέρω σχεδιασμών,  θα γίνει εστίαση στην προώθηση της διαλειτουργικότητας, της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφορετικών ΟΧΕ, έτσι ώστε η περιφερειακή χωρική στρατηγική να αποκτήσει μητροπολιτική διάσταση.

  Με την οριστική έγκριση του Εθνικού ΕΣΠΑ, για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, και του αντίστοιχου ΠΕΠ για την Περιφέρεια Αττικής, θα εκδοθούν προσκλήσεις από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής προς την Περιφέρεια Αττικής, ή άλλους φορείς με το απαιτούμενο θεσμικό υπόβαθρο και τη διαχειριστική επάρκεια για την υποβολή πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ) ή ΟΧΕ για άλλες στρατηγικές, ως εργαλείων χωρικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΠ «Αττικής 2021 – 2027» και της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το ΕΣΠΑ της Περιόδου 2021-2027.


Μάθετε περισσότερα για τους ολοκληρωμένους φακέλους στρατηγικής που προετοιμάζει η Νέα Μητροπολιτική Αττική σε αυτή την ενότητα. 

 1. Αδριάνειο Υδραγωγείο - Μία εντυπωσιακή περίπτωση αξιοποίησης ενός συμβολικού έργου, για έναν σύγχρονο σκοπό.

 2. Νησιά Αττικής  - Η ευκαιρία των «βιώσιμων φιλόξενων νησιών».

 3. Χωρική Στρατηγική Πρασίνου - Σχέδιο δράσης για την ανάδειξη των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου Αττικής.
   
 4. Τριλογία Αττικής – Μία πρωτοβουλία ενός καινοτόμου προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αττική, στο επίκεντρο της οποίας είναι η Αθήνα, το Λαύριο, η Ελευσίνα και ο Πειραιάς.


0101
0101

Αδριάνειο Υδραγωγείο

0202
0101

Στρατηγική Ανάπτυξη Νήσων Αττικής

0303
0101

Μητροπολιτικοί Χώροι Πρασίνου Αττικής

0404
0101

Τριλογιά Αττικής

Νέα

21 Απρ 2023
21 Απρ 2023

Ξεκινούν 6 Νέες Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027

Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027».

Νέα

4 Απρ 2022
4 Απρ 2022

Συνάντηση Συνεργασίας με Δήμους Νήσων Αττικής

Σκοπός της συζήτησης ήταν η εξέλιξη της πορείας προετοιμασίας για την υποβολή προτάσεων Χωρικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Νήσων Αττικής, με τη συνεργασία όλων των φορέων. 

Νέα

22 Φεβ 2022
22 Φεβ 2022

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση της «Προκαταρκτικής Μελέτης του Κεντρικού Άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου» μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.

Νέα

30 Νοε 2021
30 Νοε 2021

Ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής θα αναδείξει η μελέτη του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, θα εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για να καταγράψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Αττικής, τις ανάγκες αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.