Διαβούλευση για τη Χωρική Στρατηγική των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής

  

Οι ανάγκες του ανθρώπου των πόλεων, στη σημερινή εποχή, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζει και εργάζεται, διαρκώς μεταβάλλονται. Η άναρχη, πολλές φορές, δόμηση των προηγούμενων δεκαετιών και  ο παρωχημένος πολεοδομικός σχεδιασμός, οδήγησαν στον περιορισμό των χώρων πρασίνου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να βρίσκεται σε αδιέξοδα αστικής αναψυχής και το περιβάλλον ενώπιον της κλιματικής αλλαγής. 

Η χωρική στρατηγική των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής θα βασιστεί σε μία δομημένη στρατηγική και μέσα από ένα σύνολο παρεμβάσεων στους χώρους, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, και θα επιτρέψει στην ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων παρέμβασης, στην ενδυνάμωση των δεσμών τους με τις τοπικές κοινωνίες και στην ανάδειξη της ενιαίας ταυτότητας και του Μητροπολιτικού τους χαρακτήρα.

Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τον πλέον δημοκρατικό τρόπο, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών της Αττικής, με συμμετοχικότητα και συνεργατικότητα, προχωρά σε ανοικτή διαβούλευση που θα δώσει τη δυνατότητα της τοποθέτησης της κοινωνίας των πολιτών για τη συγκρότηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής.


 • Περιοχή Παρέμβασης

  Η στρατηγική της ΟΧΕ αφορά τους μητροπολιτικούς χώρους πρασίνου του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας στους οποίους η Περιφέρεια Αττικής έχει αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα, και ειδικότερα εντοπίζεται:

  • στο σύμπλεγμα Πεδίο του Άρεως-Λόφος Φινόπουλου-Πλατεία Πρωτομαγιάς,
  • στο Αττικό Άλσος και
  • στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

  Η περιοχή επιρροής των χώρων παρέμβασης της ΟΧΕ ορίζεται από τους όμορους Καλλικρατικούς Δήμους που περιέχουν και τους τέσσερις (4) εν λόγω χώρους πρασίνου, δηλαδή τους Δήμους:

  • Ιλίου
  • Αθηναίων
  • Αγ. Αναργύρων – Καματερού
  • Γαλατσίου
  • Φιλοθέης – Ψυχικού

  Η περιοχή επιρροής των χώρων παρέμβασης της ΟΧΕ συνιστά μία εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή με συνολική έκταση 93 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2,5% της έκτασης της Αττικής) και πληθυσμό που αντιστοιχεί στο 35% περίπου του πληθυσμού της Αττικής (βάσει στοιχείων απογραφής 2011).

 • Συνοπτική Παρουσίαση Στρατηγικής

  Βασικός στόχος της προτεινόμενης στρατηγικής ΟΧΕ είναι η οργάνωση ενός δικτύου κοινοχρήστων χώρων πρασίνου υπερτοπικής εμβέλειας και Μητροπολιτικού χαρακτήρα που:

  • θα διαχειρίζονται και θα προστατεύουν τους φυσικούς και άλλους πόρους με βάση τις αρχές της αειφορίας,
  • θα δημιουργούν ευνοϊκές μικροκλιματικές συνθήκες εντός του αστικού ιστού,
  • θα συνδέονται με την κοινωνία των πολιτών,
  • και θα καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού – χωρίς αποκλεισμούς

  στις περιοχές εξυπηρέτησής τους με τρόπο συνολικό και συντονισμένο, αποδοτικό και αποτελεσματικό, χρησιμοποιώντας προς το σκοπό αυτό τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

  Όραμα της προτεινόμενης στρατηγικής χωρικής επένδυσης είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου έξυπνων, βιώσιμων και φιλικών προς τους χρήστες χώρων πρασίνου, που συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας, ικανοποιούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών τους, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αποτελούν πόλους έλξης υπερτοπικής εμβέλειας και Μητροπολιτικού χαρακτήρα στην Αττική.

  Άξονες Προτεραιότητας

  Η προτεινόμενη στρατηγική ΟΧΕ δομείται γύρω από πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται οι σχετιζόμενες αναπτυξιακές δράσεις. Οι Άξονες Προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:

  • ΑΠ1 - Έξυπνα Μητροπολιτικά Πάρκα: στοχεύει στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και στην ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών στη λειτουργία και διαχείριση των Πάρκων καθώς και στη διάδραση με τους επισκέπτες τους

    

  • ΑΠ2 - Βιώσιμα και Ασφαλή Μητροπολιτικά Πάρκα: στοχεύει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Πάρκων, στην ενίσχυση της αειφόρου λειτουργίας και βιωσιμότητας τους, στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας των Πάρκων και των επισκεπτών τους


  • ΑΠ3 - Μητροπολιτικά Πάρκα Φιλικά στους Επισκέπτες: στοχεύει στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υπαίθριων υποδομών, χώρων και εξοπλισμού των Πάρκων, στη ζωνοποίηση / χωροθέτηση δραστηριοτήτων και στη διασφάλιση προσβασιμότητας και χρήσης των Πάρκων χωρίς αποκλεισμούς


  • ΑΠ4 - Μητροπολιτικά Πάρκα Ανοικτά στην Κοινωνία: στοχεύει στη σύνδεση των Πάρκων με τις τοπικές κοινωνίες και στην αύξηση της ελκυστικότητάς τους σε υπερτοπικό επίπεδο μέσω ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους


  •  ΑΠ5 - Προσβάσιμα και Διασυνδεδεμένα Μητροπολιτικά Πάρκα: στοχεύει στη φυσική και άυλη διασύνδεση των Πάρκων και στην προώθηση της εναλλακτικής και βιώσιμης κινητικότητας.


 • Πλαίσιο Διαμόρφωσης Συνεργασιών

  Αναπόσπαστο στοιχείο για τη συγκρότηση μίας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης είναι η δημόσια διαβούλευση καθώς και η τοποθέτηση της κοινωνίας των πολιτών.

  Στη διαβούλευση προσκαλούνται όλοι οι πολίτες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι επιστημονικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών να υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους, οι οποίες, εν συνεχεία, θα αξιοποιηθούν στη σύνταξη της μελέτης για την εξειδίκευση της προτεινόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας και του σχεδίου δράσης.

  Στη διαμόρφωση των προτάσεων της προτεινόμενης χωρικής στρατηγικής Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής, συμμετέχουν φορείς οι οποίοι έχουν άμεση συνάφεια με την περιοχή παρέμβασης (Περιφέρεια Αττικής και οι αρμόδιες υπηρεσίες, όμοροι Δήμοι), ως προς τον προσδιορισμό προκλήσεων και αναγκών των περιοχών παρέμβασης, καθώς και όσοι φορείς και οργανισμοί διαθέτουν χρήσιμα στοιχεία που θα συνδράμουν στην ευρύτερα ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνόλου του έργου.

 • Λήψη ενημερωτικών αρχείων

  Διατίθενται για λήψη τα παρακάτω αρχεία ενημέρωσης για την στρατηγική και την πορεία των μελετών για την Χωρική Στρατηγική Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου της Περιφέρειας Αττικής.

   

  ΟΧΕ Πρασίνου_Σχεδιο_Διαβούλευσης.pdf

  Download
   
   

 • Λάβετε μέρος

  Εάν εκπροσωπείτε εμπλεκόμενο φορέα ή είστε πολίτης και θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας για τον έγκαιρο εντοπισμό υφιστάμενων αναγκών, προτεραιοτήτων και προκλήσεων και για την υλοποίηση παρεμβάσεων που θα συνδράμουν στο έργο, παρακαλούμε καταθέστε τη γνώμη σας εδώ ή στο public-forum@developattica.gr.


  Δεν μπορείτε να λάβετε πλέον μέρος, η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.
  Διαβούλευση - ΟΧΕ Πρασίνου

  Επιλέξτε ιδιότητα

  1. Αξιολόγηση / ιεράρχηση αναγκών και προκλήσεων

  Αξιολογήστε τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώροι παρέμβασης (Πάρκο Τρίτση, Αττικό Άλσος, Πεδίο Άρεως-Πλ. Πρωτομαγιάς-Λόφος Φινόπουλου) της Στρατηγικής ΟΧΕ, όπως έχουν προσδιοριστεί από την σχετική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. (1: διαφωνώ πολύ & 5: συμφωνώ πολύ)

  2. Αξιολόγηση του Γενικού Στόχου και του Οράματος της Στρατηγικής ΟΧΕ

  Η Στρατηγική της ΟΧΕ προτείνει έναν γενικό στόχο και ένα Όραμα για τους μητροπολιτικούς χώρους παρέμβασης:

  Γενικός Στόχος Στρατηγικής ΟΧΕ:

  «Η οργάνωση ενός δικτύου κοινοχρήστων χώρων πρασίνου υπερτοπικής εμβέλειας και Μητροπολιτικού χαρακτήρα που θα διαχειρίζονται και θα προστατεύουν τους φυσικούς και άλλους πόρους με βάση τις αρχές της αειφορίας, θα δημιουργούν ευνοϊκές μικροκλιματικές συνθήκες εντός του αστικού ιστού, θα συνδέονται με την κοινωνία των πολιτών, και θα καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού – χωρίς αποκλεισμούς – στις περιοχές εξυπηρέτησής τους με τρόπο συνολικό και συντονισμένο, αποδοτικό και αποτελεσματικό, χρησιμοποιώντας προς το σκοπό αυτό τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.» (1:διαφωνώ πολύ & 5: συμφωνώ πολύ)

  Όραμα της Στρατηγικής ΟΧΕ:

  Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» αποσκοπεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο εντός της Αττικής όσο και ευρύτερα. (1: διαφωνώ πολύ & 5: συμφωνώ πολύ)

  3. Αξιολόγηση / ιεράρχηση Αξόνων Προτεραιότητας της Στρατηγικής ΟΧΕ

  Η υλοποίηση των προαναφερομένων επιχειρείται μέσω της διάρθρωσης των Στρατηγικής ΟΧΕ σε 5 Άξονες Προτεραιότητας. Πώς τους βαθμολογείτε / ιεραρχείτε; (0: καθόλου σημαντικός & 5:πολύ σημαντικός)

  4. Αξιολόγηση / ιεράρχηση Ειδικών Στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας της Στρατηγικής ΟΧΕ

  Ο κάθε Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει Ειδικούς Στόχους και Κατηγορίες / τύπους Δράσεων. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο αντίκτυπός τους στην επίτευξη του στόχου και του οράματος της Στρατηγικής ΟΧΕ; (0: μηδενικός αντίκτυπος & 5: μεγάλος αντίκτυπος)

  Έξυπνα Μητροπολιτικά Πάρκα:

  Βιώσιμα και Ασφαλή Μητροπολιτικά Πάρκα

  Μητροπολιτικά Πάρκα Φιλικά στους Επισκέπτες

  Μητροπολιτικά Πάρκα Ανοικτά στην Κοινωνία

  Προσβάσιμα και Διασυνδεδεμένα Μητροπολιτικά Πάρκα

  Uploaded Img
  0%
  thumbnails...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
9 Μαϊ 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
16 Μαϊ 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
12 Σεπ 2022
Status
ΦΟΡΕΑΣ
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.

0101
0101

Διαβούλευση για τη Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Οικονομίας & Πολιτισμού

0202
0101

Διαβούλευση για τον τουρισμό

0303
0101

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Νήσων Αττικής

0404
0101

Διαβούλευση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Blog

2 Φεβ 2022
2 Φεβ 2022

Ο Υγρότοπος στο Βουρκάρι Μεγάρων, ένα μοναδικό Περιφερειακό Πάρκο

02 Φεβρουαρίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Ανακαλύπτουμε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο της Αττικής.

Νέα

25 Νοε 2021
25 Νοε 2021

Μελέτη Μητροπολιτικών Πάρκων 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς προχωράει σε εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και αναβάθμιση των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου.

Νέα

22 Νοε 2021
22 Νοε 2021

Το Δίκτυο CLIMATTICA στην Τελική Ευθεία Σύστασης

Με τη σύσταση του Ιδρυτικού Δ.Σ. προχωράει δυναμικά το 1ο Πανελλαδικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική Αλλαγή - CLIMATTICA®».

εγγραφη στο Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις

Form newsletter

Quick Search

Αναζήτηστε παρακάτω!