Χωρική Στρατηγική Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής 


Πεδίον του Άρεως, Πάρκο Τρίτση, Αττικό Άλσος, τα κορυφαία πάρκα της Αττικής, θα αναβαθμίσουν την καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών.


Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο εφαρμογής αναπτυξιακών στρατηγικών, συγκεκριμένων χωρικών και θεματικών ενοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης, την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική, Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, βάσει του πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της και των καταστατικών της σκοπών, δύναται να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιεί Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία Νέα Μητροπολιτική Αττική προτίθεται να υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής και σχέδιο δράσης για την ανάδειξη των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά τα συγκεκριμένα Πάρκα - Ζώνες Πρασίνου:

 • το σύμπλεγμα Πεδίο του Άρεως - Λόφος Φινόπουλου - Πλατεία Πρωτομαγιάς,
 • το Αττικό Άλσος &
 • το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». 


 • Προσκλήσεις και Ευκαιρίες

  Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώροι παρέμβασης της προτεινόμενης Στρατηγικής ΟΧΕ διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες: α) εκείνες που σχετίζονται με τις ανάγκες συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας των Πάρκων και β) εκείνες που αφορούν τον ρόλο τους και τις επιλογές που προσφέρουν στους επισκέπτες.

  Όσον αφορά στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους, συνδέεται με την ενίσχυση της διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης, εποπτείας και ασφάλειας των Πάρκων. Παράλληλα, η τεχνολογική ενδυνάμωση των χώρων πρασίνου, βελτιώνει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό προφίλ τους και ενισχύει τις δυνατότητες εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης πόρων και ενέργειας.

  Εξάλλου, η προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού, ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος των χώρων πρασίνου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δράσεων τέχνης, πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού, καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής, αγροδιατροφικής και λοιπής θεματικής εκπαίδευσης, θα αποτελέσουν το όχημα σύνδεσης των Πάρκων με τις τοπικές κοινωνίες και θα συμβάλλουν στην ενεργό και πολύπλευρη προβολή και προώθησή τους.

  Η αναβάθμιση των χώρων πρασίνου της Μητροπολιτικής Αττικής αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην εξίσωση της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης της Περιφέρειας, καθώς τα αστικά Πάρκα είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλοί «πνεύμονες» μίας πόλης.

  Σε αυτό το αναπτυξιακό πλαίσιο, οι Μητροπολιτικοί χώροι πρασίνου της στρατηγικής Ο.Χ.Ε. μπορούν να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων:

  • στην αναβάθμιση της εικόνας της ευρύτερης περιοχής και του φυσικού περιβάλλοντος, προωθώντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των πολιτών,
  • στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
  • στη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικότητας, απασχόλησης, με ενδυνάμωση της εμπορικής ελκυστικότητας των περιοχών τους,
  • στη συνεργασία με δομές, ιδρύματα και οργανισμούς ερευνητικού, εκπαιδευτικού και κοινωφελούς χαρακτήρα,
  • στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, και στην ανάδειξή τους ως τόποι προσέλκυσης δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, εκπαίδευσης και άθλησης,
  • στην ανάδειξη της πολιτιστικής ζωής και της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Μητροπολιτικής Αθήνας,
  • στην κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αναζωογόνηση των ευρύτερων αστικών περιοχών που τα περιβάλλουν και ευρύτερα της Μητροπολιτικής Αθήνας αναδεικνύοντας τα κοινά σημεία αναφοράς μεταξύ τους και το ευρύτερο πλαίσιο δράσης τους.


 • Τα Πάρκα της Κοινωνίας & του Πολιτισμού

  Στόχοι

  Κύριος στόχος της ΟΧΕ Mητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου Αττικής, είναι η αναβάθμιση τριών σημαντικών χώρων πρασίνου, τριών Πάρκων που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της Περιφέρειας και να δημιουργήσουν συνέργειες με την Πολιτιστική και την Τουριστική Ανάπτυξη, καθώς και με την Δημιουργική Οικονομία και τη Βιώσιμη Κλαδική και Τοπική Ανάπτυξη. 

  Τα Πάρκα της κοινωνίας και του πολιτισμού

  Τα αστικά πάρκα, αποκτούν έναν ρόλο πολύ πιο σύνθετο και δεν είναι απλοί «πνεύμονες πρασίνου» μιας πόλης.

  Αποτελούν:

  • Νησίδες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς μετριάζουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ρύπανσης και των ανερχόμενων θερμοκρασιών (φαινόμενο «θερμικής νησίδας»).
  • Καταφύγια πανίδας και χλωρίδας, ενώ συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα (resilience) των πόλεων και στη διατήρηση της σχέσης των κατοίκων τους με το φυσικό περιβάλλον.
  • Κοιτίδες πολιτισμού, καθώς φιλοξενούν διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως συναυλίες και μουσικά δρώμενα, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και εκδηλώσεις από τις τέχνες του θεάματος γενικότερα, εκθέσεις εικαστικών τεχνών, φεστιβάλ, καθώς, και δραστηριότητες που συνδέονται με την πολιτιστική/ιστορική κληρονομιά των τοπικών κοινωνιών. Η διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, και η ύπαρξη χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα πάρκα, συμβάλλει στο αίσθημα του ανήκειν των τοπικών κοινωνιών και στην ανάπτυξη διαλεκτικής με την πολιτιστική και ιστορική τους κληρονομιά.


  Ακόμα:

  • Συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, όντας χώροι συνάντησης της τοπικής κοινωνίας, και των επισκεπτών τους.
  • Αυξάνουν την κοινωνική συμμετοχή και συνύπαρξη, βελτιώνοντας την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική κατάσταση των τοπικών κοινωνιών.
  • Ενισχύουν την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου, προσφέροντας τη δυνατότητα χαλάρωσης, αναψυχής, άθλησης, και ήπιας σωματικής δραστηριότητας, μειώνοντας το στρες, και αυξάνοντας την ευεξία.
  • Αποτελούν πόλους αστικής και οικονομικής ανάπτυξης, προσελκύοντας επενδύσεις και πληθυσμό.


  Άξονες Προτεραιότητας – Μελέτη

  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, για την αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Πάρκων της Αττικής, διακατέχεται από στρατηγικό πλάνο δράσεων που διαρθρώνεται γύρω από συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας:

  «Έξυπνα» (Smart) Μητροπολιτικά Πάρκα: βελτίωση του ελέγχου, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαχείρισης των Πάρκων, μέσω καινοτόμων και ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών των Πάρκων, μέσα από την εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  Βιώσιμα και Ασφαλή Μητροπολιτικά Πάρκα: εξοικονόμηση ενεργειακών και υδατικών πόρων και ενσωμάτωση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών, υιοθέτηση και εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας, καθώς και βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας, τόσο των Πάρκων, όσο και των επισκεπτών τους.

  Μητροπολιτικά Πάρκα Προσβάσιμα στους Επισκέπτες: βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, μέσα από την αναβάθμιση και συμπλήρωση των βασικών υποδομών και εξοπλισμού των Πάρκων, την αναβάθμιση και συμπλήρωση υποδομών και εξοπλισμού άθλησης και ευεξίας, και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και των υπηρεσιών για ΑΜΕΑ.

  Μητροπολιτικά Πάρκα Ανοικτά στην Κοινωνία: αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και της ιστορίας των Πάρκων και προώθηση του τουρισμού, διεύρυνση των δραστηριοτήτων των Πάρκων (με πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα και δράσεις αλληλεγγύης/προσφοράς και ευαισθητοποίησης), παραγωγή και διάδοση γνώσης σε θεματικά πεδία γύρω από το περιβάλλον.

  Διασυνδεδεμένα Μητροπολιτικά Πάρκα: διασύνδεση των Πάρκων με το δίκτυο βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και φυσική ή/και άυλη διασύνδεση των Πάρκων μεταξύ τους ή με άλλους ανοιχτούς χώρους πρασίνου ή/και πολιτισμού.


  Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εταιρείας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», για την υποβολή προτάσεων για την εν λόγω στρατηγική και με γνώμονα την πληρέστερη προετοιμασία και τεκμηρίωση, η Εταιρεία έχει προβεί στην εκπόνηση μελέτης στρατηγικής ανάδειξης των Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου Αττικής. Μάθετε περισσότερα για την μελέτη εδώ

 • Διαβούλευση

  Ο βαθμός επιτυχίας υλοποίησης της ΟΧΕ των Μητροπολιτικών χώρων πρασίνου, βασίζεται στη συνεκτικότητα των δράσεων και στον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, για τη διασφάλιση της βέλτιστης πορείας υλοποίησης του εγχειρήματος χωρικής ανάπτυξης.

  Από την Περιφέρεια Αττικής και το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έως της όμορους δήμους και της τοπικές οργανώσεις, της φορείς και τα όργανα διαχείρισης των Μητροπολιτικών χώρων πρασίνου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, όλοι καλούνται να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του σχεδιασμού για τα  Μητροπολικά Πάρκα Αττικής, επ’ ωφελεία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

  Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, πατήστε εδώ.


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», υποστηρίζοντας την Περιφέρεια  Αττικής στην τεχνική υποστήριξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας και συντονισμού της πρότασης για την συγκεκριμένη χωρική στρατηγική. Η πρόταση θα εξειδικεύει και θα τεκμηριώνει τη στρατηγική της ολοκληρωμένης χωρικής παρέμβασης, τις προτεινόμενες δραστηριότητες προς υλοποίηση στο πλαίσιο της στρατηγικής, το επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης αυτών, καθώς και το βέλτιστο σχέδιο διακυβέρνησης.

Η ανάγκη, ώστε οι μεγάλοι χώροι πρασίνου που υπάρχουν, να παρέχουν το μέγιστο των ωφελειών στους κατοίκους των όμορων περιοχών, να αυξάνουν τη ζώνη επιρροής τους, εξυπηρετώντας μεγαλύτερο δυνητικό αριθμό κατοίκων, και να συνδέονται με τρόπους που να πολλαπλασιάζουν τα οφέλη τους, προϋποθέτει συγκεκριμένες ενέργειες, όπως:

 • τη διαμόρφωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για τη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών,
 • την κάλυψη των οικιστικών αναγκών με τη συγκρότηση δικτύου σημαντικών χώρων πρασίνου, και
 • τη διασύνδεση πολιτιστικών/ιστορικών πόρων με το δίκτυο πρασίνου.

Η ΟΧΕ Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου υιοθετεί αυτή την προσέγγιση και επιδιώκει ένα σημαντικό στοίχημα: τη «δημιουργία ενός δικτύου έξυπνων, βιώσιμων και φιλικών προς τους χρήστες χώρων πρασίνου, που συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας, ικανοποιούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών τους, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και αποτελούν πόλους έλξης υπερτοπικής εμβέλειας και Μητροπολιτικού χαρακτήρα στην Αττική».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
4 Μαϊ 2022
Status
Αναδοχος
ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.
Πρoγραμμα
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2027
SHARE

0101
0101

Διαβούλευση για την ΟΧΕ Πρασίνου 

0202
0101

Μελέτη Μητροπολιτικών Πάρκων

0303
0101

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Blog

2 Φεβ 2022
2 Φεβ 2022

Ο Υγρότοπος στο Βουρκάρι Μεγάρων, ένα μοναδικό Περιφερειακό Πάρκο

02 Φεβρουαρίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Ανακαλύπτουμε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο της Αττικής.

Νέα

25 Νοε 2021
25 Νοε 2021

Μελέτη Μητροπολιτικών Πάρκων 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς προχωράει σε εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και αναβάθμιση των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου.

Νέα

22 Νοε 2021
22 Νοε 2021

Το Δίκτυο CLIMATTICA στην Τελική Ευθεία Σύστασης

Με τη σύσταση του Ιδρυτικού Δ.Σ. προχωράει δυναμικά το 1ο Πανελλαδικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική Αλλαγή - CLIMATTICA®».